Διαφήμιση
Διαφήμιση
Φωνή βοώντος εν τη ερήμω για τους βιοκαλλιεργητές Λακωνίας. Ακόμα περιμένουν...
Τρίτη, 31 Μάρτιος 2015 14:05
31-biologika
 
Φωνή βοώντος εν τη ερήμω για τους βιοκαλλιεργητές Λακωνίας. Ύστερα από τεράστιες καθυστερήσεις για τις πληρωμές των βιολογικών ο ΟΠΕΚΕΠΕ τους απάντησε πως απλά έλαβε την επιστολή και έχει διαβιβαστεί στους αρμόδιους.
 
Μια τρύπα στο νερό λοιπόν, με τον επικεφαλή του οργανισμού Γρηγόρη Αποστολάκο να σημειώνει ότι η εν λόγω επιστολή «έχει ήδη διαβιβαστεί στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας του Οργανισμού με την οδηγία, όπως το ταχύτερο δυνατό σας δοθούν οι δέουσες απαντήσεις και διευκρινήσεις, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο».
 
Η επιστολή των βιοκαλλιεργητών Λακωνίας
«Για μια ακόμη φορά διαπιστώνουμε την επίμονη και πρόχειρη άρνηση της υπηρεσίας της οποίας είστε επικεφαλής για μια δίκαιη λύση στο πρόβλημα που εσείς διαχρονικά δημιουργήσατε για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης της Βιολογικής Γεωργίας.
 
Για μια ακόμη φορά, επικαλείσθε ότι ακολουθείτε ως υπηρεσία, τα προβλεπόμενα των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων. Θεωρούμε και τεκμηριώνουμε ότι πράττετε μέγα λάθος. 
 
Εμείς (ο Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας) και στις δύο συναντήσεις μας, στα γραφεία σας στην Αθήνα στις 5/1/2015 και 9/1/2015 όπως και στην από κοινού επιστολή μας με τους εμπλεκόμενους φορείς της Λακωνίας, Σύλλογο Γεωπόνων Λακωνίας και ΔΑΟΚ Λακωνίας, είχαμε επισημάνει τα λάθη και υποβάλλαμε και συγκεκριμένες προτάσεις προς οριστική λύση του προβλήματος.
 
Παίρνουμε τα θέματα από την αρχή ώστε να σας αποδείξουμε το δίκαιο των ενστάσεων μας και συγκεκριμένα:
1. Σας θυμίζουμε το υπ. αρίθμ. 125896/28-11-2013 έγγραφο σας με την μορφή του ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ, προς τον κ. Γ.Γ. κ. Μ. Κορασίδη κατά τη διάρκεια του μηχανογραφικού Προενταξιακού Ελέγχου για την επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων επισημαίνοντας τον κίνδυνο απόρριψης των αγροτεμαχίων σε μόνιμες καλλιέργειες (ελαιώνες – αμπελώνες) λόγω εφαρμογής κωδικών λάθους – απόρριψης, όπου ζητούσατε οι ανωτέρω κωδικοί να μην υλοποιηθούν για ελαιώνες – αμπελώνες στο τρέχων πρόγραμμα.
 
Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να τρέξει το πρόγραμμα του Μέτρου 2.1.4 και συγκεκριμένα η δράση αυτού 1.1 Βιολογική Γεωργία, εν όψει επειγουσών πληρωμών. Η δε επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας ή όχι των αγροτεμαχίων μπορεί να υλοποιηθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Αν γινόταν αυτό αποδεκτό, απαιτείται από τις ΔΑΟΚ από-οριστικοποίηση και εκ νέου οριστικοποίηση των διοικητικών προενταξιακών ελέγχων προκειμένου να προβούν σε τελικές κατατάξεις.
 
Με το ανωτέρω έγγραφο σας, διαβεβαιώνατε δε ότι παίρνοντας την έγκριση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα διασφάλιζε την έγκαιρη πληρωμή των δικαιούχων. Η απάντηση από τον Γ.Γ. κ. Κορασίδη ήτο «Συμφωνώ να γίνει η προσαρμογή».
 
2. Μετά από αυτό πάρθηκε απόφαση ένταξης από τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία και πήρε πρωτόκολλο 692/36422/18 Μαρτίου 2014. Στην απόφαση αυτή είχε δημοσιευτεί και Επεξήγηση 36 (τριάντα έξι) Κωδικών Απόρριψης στο σύνολο, ενώ κατά τον έλεγχο των πληρωμών οι κωδικοί έφτασαν όλως περιέργως τους 130. Ο κωδικός 1112046, έλεγε «Ευρεθείσα ομάδα καλλιέργειας ή ποικιλίας από ΑΕΕ διαφορετική από την αιτούμενη για ένταξη».
 
Κατόπιν τούτων:
α) Ο ανωτέρω κωδικός ήταν Κωδικός Απόρριψης και θα έπρεπε οι αιτήσεις να είχαν απορριφθεί από τότε, κάτι το οποίο όμως δεν έγινε γιατί η εθνική και κοινοτική νομοθεσία στην Δράση 1.1. Βιολογική Γεωργία αναφέρεται σε ομάδες καλλιέργειας και σε καμία περίπτωση με τον όρο ποικιλία, όπως εξακολουθείτε να ισχυρίζεστε.
 
β) Κατά συνέπεια, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε πως προέκυψαν οι 130 (εκατόν τριάντα) κωδικοί λαθών, βάση ποιων συγκεκριμένων διατάξεων (άρθρο, παράγραφος, εδάφιο)
 
γ) ποιας Νομοθεσίας
 
δ) βάση ποιας απόφασης και ποιας αρμόδιας υπηρεσίας;
 
ε) επίσης, παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε τον ανάδοχο υλοποίησης υπολογισμού των πληρωμών, ο οποίος έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη για την μηχανογράφηση των Δράσεων του Μέτρου 2.1.4 και συγκεκριμένα της Δράσης
1.1. Βιολογική Γεωργία
 
στ) επιπρόσθετα παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε ποιος ευθύνεται για «τα συστημικά σφάλματα που παρατηρήθηκαν στην μηχανογράφηση κατά την πραγματοποίηση των πληρωμών», ως αναφέρετε στο έγγραφο σας. Οι άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις σας στα ανωτέρω έξι ερωτήματα πιστεύουμε θα οδηγήσουν προς τη λύση του προβλήματος.
 
3. Όσον αφορά το σκέλος της επιλεξιμότητας των αγροτεμαχίων, βάση των ισχυουσών διατάξεων, τα στοιχεία δεν προέρχονται μόνο από τις Αιτήσεις Ενιαίας Ενισχύσης. Εδώ θα πρέπει να αναφέρω ότι για το Μέτρο 2.1.4, ΚΥΑ 079833/25-10-2011 Άρθρο 6 παράγραφος 1, εδάφιο α «Κριτήρια Επιλεξιμότητας», ως κριτήριο προκύπτει το αγροτεμάχιο να είναι δηλωμένο στην ΑΕΕ, όπως ήταν και κατά την έγκριση της απόφασης ένταξης. Το ενδεχόμενο επιβολής μειώσεων και κυρώσεων μετά από αναγκαίους ελέγχους (διοικητικούς – επιτόπιους – διασταυρωτικούς) για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας δεν σταματάει μόνο στην ΑΕΕ.
 
Στον Κανονισμό της ΕΕ 1122/2009 και συγκεκριμένα στο Α) Άρθρο 34 (Προσδιορισμός Εκτάσεων) παράγραφος 6 αναφέρει «..Η επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων εξακριβώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο. Για τον σκοπό αυτό ζητούνται, εάν χρειάζεται, συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία». Β) Άρθρο 35 (Τηλεπισκόπιση) παράγραφος 1, 1α, 1β, 2.
 
Στον Κανονισμό ΕΕ 65/2011 Άρθρο 11 παράγραφος 1 αναφέρετε ότι «.. Οι διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται σε όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης, τις αιτήσεις πληρωμής και άλλες δηλώσεις που απαιτείται να υποβάλλονται από έναν δικαιούχο ή τρίτο μέρος και καλύπτουν όλα τα στοιχεία που είναι δυνατόν και ενδεδειγμένο να ελεγχθούν διοικητικά. Οι διαδικασίες προβλέπουν την καταγραφή των πραγματοποιούμενων ελεγκτικών εργασιών, των αποτελεσμάτων των εξακριβώσεων και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αποκλίσεων».
 
Στην παράγραφο 4 του ανωτέρω αναφέρεται επίσης «Στις ενδείξεις για παρατυπίες που προκύπτουν από τους διασταυρωτικούς ελέγχους δίνεται συνέχεια με οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη διοικητική διαδικασία και εάν χρειάζεται με επιτόπιο έλεγχο».
 
Στην παράγραφο 5 του ανωτέρω αναφέρεται «..Ενδεχομένως στους διοικητικούς ελέγχους για την επιλεξιμότητα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των εξακριβώσεων που πραγματοποιούνται από άλλες υπηρεσίες, φορείς, οργανισμούς οι οποίοι εμπλέκονται σε ελέγχους γεωργικών επιδοτήσεων.».
 
Τα ανωτέρω σας τα είχαμε επισημάνει και στις δύο συναντήσεις μας, δεν τα δεχθήκατε ούτε τότε αλλά ούτε και τώρα. Εφόσον α) αμφισβητείτε, όπως λέτε, την παραγωγικότητα των δένδρων, β) αφού έχετε ενδείξεις όπως ισχυρίζεστε, σας καλούμε να εφαρμόσετε την ανωτέρω κοινοτική νομοθεσία (δηλαδή όλα όσα αναγράφονται στα ανωτέρω άρθρα).
 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις συναντήσεις μας σας προτείναμε να γίνουν α) είτε υπεύθυνες δηλώσεις από τους παραγωγούς, β) είτε να γίνει διασταύρωση με τα στοιχεία που έχουν οι πιστοποιητικοί  οργανισμοί, γ) είτε να γίνει τηλεπισκοπικός έλεγχος, δ) είτε να γίνει επιτόπιος έλεγχος. Από τις τέσσερεις νόμιμες προτάσεις από μέρους μας, αδιάλλακτα δεν δεχθήκατε καμία και δεν προτείνατε και καμία άλλη λύση ως οφείλατε.
 
Αντίθετα και χαρακτηριστικά εφευρίσκετε νέους όρους, όπως τον όρο «ποικιλία», παρά τις κοινοτικές οδηγίες και τους μέχρι σήμερα ισχύοντες νόμους.
 
4. Επικαλείσθε το άρθρο 24 της 09833/25-10-2011 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κάνοντας για ακόμα μία φορά το λάθος να επικαλείσθε την φράση «ποικιλία ελιάς». Πουθενά μα πουθενά η ανωτέρω διατύπωση και ειδικά η λέξη ποικιλία δεν αναφέρετε στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία για το Μέτρο 1.1 Βιολογική Γεωργία, παρά μόνο η φράση «Ομάδα Καλλιέργειας». Στο άρθρο 24 (Βιολογική Γεωργία) παράγραφος 2β, την οποία επικαλείστε, αναφέρεται ρητά «Η δράση εφαρμόζεται σε γεωργικές εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες (ελαιώνες)  που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία. Οι επιλέξιμες καλλιέργειες και κατηγορίες καλλιεργειών αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου».
 
Στον εν λόγω Πίνακα υπάρχουν οι λέξεις Καλλιέργεια και Ελαιοκομία. Δυστυχώς για την διοίκηση και εσάς η λέξη Ποικιλία δεν υπάρχει. Για μια ακόμη φορά σας επισημαίνουμε ότι την λέξη ποικιλία θα την συναντήσετε σε άλλα άσχετα με το θέμα μας νομοθεσία, όπως στην Δράση 3.2 «Διατήρηση Εκτατικών Καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση», στη Δράση 3.3. κτλ.
 
5. Επίσης βάση του Κανονισμού ΕΕ 65/2011 παράγραφος 4 αναφέρεται ότι «..Οι αιτήσεις ενίσχυσης, οι αιτήσεις πληρωμής και οι άλλες δηλώσεις μπορεί να αναπροσαρμοστούν ανά πάσα στιγμή μετά την υποβολή τους σε περιπτώσεις εμφανών σφαλμάτων που έχουν διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή». Εμφανή σφάλματα έχετε παραδεχθεί με το υπ. αρίθμ. 125896/28-11-2013 έγγραφο σας καθώς και με το 31581/13-03-2015, οπότε ο ισχυρισμός σας ότι δεν εγκρίνονται υποβαλλόμενες τροποποιήσεις στις ΑΕΕ δεν ισχύει.
 
Τέλος, θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει η φράση ότι «Διακόσες (200) ενστάσεις αφορούσαν ευρήματα που σχετίζονται με την μηχανογραφική εφαρμογή, δεν μπορεί να παρέμβει στον διοικητικό έλεγχο η ΔΑΟΚ και για το λόγο αυτό είναι άνευ αντικειμένου για την επιτροπή ενστάσεων». Η παραπάνω απάντηση μας δόθηκε εγγράφως από την ΔΑΟΚ Λακωνίας (Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων) σε συνέχεια ερωτήματος μας  σχετικά με την τύχη των ενστάσεων, βάση κάποιου εγχειριδίου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν είναι έτσι όπως αναγράφεται, ποιος είναι ο υπεύθυνος για  τυχόν λάθη στην μηχανογραφική εφαρμογή και γιατί δεν έχουν ήδη διορθωθεί, καθότι τέτοιου είδους πράξεις και παραλήψεις, όταν δημιουργούν οικονομικά κωλύματα προς τρίτους, μπορούν μόνο να λυθούν εντός των αρμοδίων νομικών και διοικητικών αρχών.
 
Στο άρθρο 18 του Ν. 079833/25-10-2011 στην παράγραφο 1α Διοικητικοί Έλεγχοι αναφέρεται «Οι Διοικητικοί Έλεγχοι διακρίνονται σε οπτικούς - χειρόγραφους, μηχανογραφικούς και διασταυρωτικούς που πραγματοποιούνται στο σύνολο (100%) των αιτήσεων».
 
Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι έστω και την ύστατη αυτή στιγμή, θα δώσετε ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ στο πρόβλημα που έχετε δημιουργήσει, ειδάλλως έχοντας και την συγκατάθεση όλων των μελών μας και όχι μόνο, θα ακολουθήσουμε κάθε νόμιμη οδό προς αποκατάσταση τόσο των τυχόν διοικητικών λαθών όσο και κάθε υλικής μας ζημίας».
 
 
 
 
 
 
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2019 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.