Διαφήμιση
Πράσινο φως από το Υπουργείο για επανεξέταση των ενστάσεων για τις πληρωμές βιολογικών
Τρίτη, 12 Μάιος 2015 10:59
12-biologika-2
 
Μετά από τεράστιες καθυστερήσεις, το υπουργείο δίνει πράσινο φως για επανεξέταση των ενστάσεων για τις πληρωμές βιολογικών.
 
12-biologika
 
 
 
ΘΕΜΑ : «Ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή και την πληρωμή 1ου έτους της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013».
 
Σχετ: α)Τα αριθ. 166830/05.12.2014 και 9518/20.01.2015 ερωτήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ
 
        β) Το αριθ. 144/8442/02.02.2015 έγγραφο της Διεύθυνσής μας
 
         γ) Το αριθ. 28425/27.02.2015 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Με την έκδοση των αποτελεσμάτων πληρωμής των δικαιούχων της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» για το 1ο έτος εφαρμογής 2012, ανέκυψαν ζητήματα τα οποία συνδέονται με τα δεδομένα των καταχωρημένων Σχεδίων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) και των Ενιαίων Αιτήσεων Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ/ΑΕΕ-Αιτήσεων πληρωμής) και τα οποία οδηγούν σε κυρώσεις των αιτούμενων ενισχύσεων. Συγκεκριμένα εντοπίζονται προβλήματα στην μη αντιστοίχηση ΣΠΔ και ΑΕΕ 2012 ή/και 2013 ως προς την τιμή του πεδίου «ποικιλία» για τις μόνιμες καλλιέργειες (ελιές – αμπέλια).
 
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προαναφερόμενα προβλήματα κατά τον υπολογισμό πληρωμής του έτους εφαρμογής 2012 -για όσους εκ των παραγωγών έχουν υποβάλλει ενστάσεις επί του θέματος δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης των ενστάσεων των συγκεκριμένων παραγωγών και αντιμετώπισης των αναντιστοιχιών που επιφέρουν τη μη επιλεξιμότητα πληρωμής αγροτεμαχίου μέσω του διοικητικού ελέγχου. Ειδικότερα, για να ελεγχθούν τα δηλούμενα στοιχεία από τον παραγωγό και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Καν(ΕΚ) 65/2011, όπου αναφέρεται «…στις ενδείξεις για παρατυπίες που προκύπτουν από διασταυρωτικούς ελέγχους δίνεται συνέχεια με οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη διοικητική διαδικασία και εάν χρειάζεται με επιτόπιο έλεγχο…», κρίθηκε απαραίτητη η διεξαγωγή έκτακτου επιτόπιου ελέγχου από τους φορείς υλοποίησης.
 
Συγκεκριμένα με τους τρέχοντες διασταυρωτικούς ελέγχους στο μηχανογραφικό σύστημα των γεωργοπεριβαλλοντικών (υποσύστημα πληρωμής) η μη αντιστοίχηση ποικιλίας μεταξύ του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) και της αντίστοιχης ΑΕΕ 2012/2013 όπως αποτυπώνεται στη Δήλωση Εφαρμογής, οδηγεί σε απόρριψη του αγροτεμαχίου λόγω του ότι υπάρχει η πιθανότητα ότι η μόνιμη καλλιέργεια είναι σε μη παραγωγική ηλικία, γεγονός που αποτελεί παραβίαση των όρων επιλεξιμότητας για καταβολή ενίσχυσης. Ο συγκεκριμένος κωδικός λάθους προκύπτει, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας των δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις παρακάτω περιπτώσεις:
 
  1. ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των αναντιστοιχιών ( 86 ΑΦΜ για τις ελιές και 13 ΑΦΜ για τα αμπέλια) οφείλεται σε λάθος αντιστοίχιση αγροτεμαχίων συγκαλλιέργειας. Τα παραπάνω ΑΦΜ θα κοινοποιηθούν σε χωριστά αρχεία, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τις επιτροπές εξέτασης ενστάσεων, να επανεξεταστούν και να εγκριθούν ώστε εν συνεχεία να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο διοικητικό έλεγχο των δηλώσεων εφαρμογής. Επισημαίνεται ότι οι αλλαγές αφορούν μόνο το συγκεκριμένο κωδικό λάθους και όχι και τυχόν υπόλοιπους κωδικούς απόρριψης.
  2. ένα ποσοστό ( 22 ΑΦΜ) προκύπτει λόγω διαφορετικής αντιστοίχησης της ίδιας ποικιλίας μεταξύ των ΑΕΕ 2011 και 2012 σε συγκεκριμένους κωδικούς ποικιλιών αμπελιού. Τα συγκεκριμένα ΑΦΜ, θα αποσταλούν και αυτά σε χωριστά αρχεία στις ΔΑΟΚ με την επισήμανση ότι η διόρθωσή τους θα γίνει μηχανογραφικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  3. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις (238 ΑΦΜ για τις ελιές και 47 ΑΦΜ για τα αμπέλια), και για όσες εξ αυτών έχουν υποβληθεί ενστάσεις από τους παραγωγούς, λόγω πιθανότητας πραγματικής αλλαγής της καλλιέργειας (με εμβολιασμό ή νέες φυτεύσεις σε αντικατάσταση της ενταχθείσας ποικιλίας ελιάς όπως αποτυπωνόταν στο ΣΠΔ και στην ΑΕΕ 2011), κρίθηκε απαραίτητη - προκειμένου να ξεπεραστεί η αναντιστοιχία - η διεξαγωγή έκτακτου επιτόπιου ελέγχου από τις ΔΑΟΚ, προκειμένου να αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο και να διαπιστωθεί η παραγωγική ηλικία στους ενταγμένους ελαιώνες και αμπελώνες.
 
Είναι ωστόσο δυνατό ο φορέας υλοποίησης να προβεί σε σχετικό πόρισμα χωρίς νέα διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου, εφόσον αυτό μπορεί να τεκμηριωθεί με βάση επιτόπιους ελέγχους που διεξήχθησαν μετά την υποβολή της ΑΕΕ 2012 και για τους οποίους έχουν συνταχθεί σχετικά πρακτικά ελέγχου που να επιβεβαιώνουν ότι τα δένδρα είναι σε παραγωγική ηλικία.
 
     Στη συνέχεια και με βάση το αποτέλεσμα του ανωτέρω ελέγχου, θα συμπληρώνεται το πεδίο «μόνιμη φυτεία σε παραγωγική ηλικία μετά από επιτόπια επαλήθευση», στο έντυπο διοικητικού ελέγχου πληρωμής μετά ενστάσεων, το οποίο και θα καθορίζει την επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου για την πληρωμή. Κατά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου θα συμπληρώνεται το σχετικό συνημμένο υπόδειγμα. Οι βασικές αρχές του ελέγχου (π.χ. αριθμός μελών επιτροπής ελέγχου, ενημέρωση παραγωγού - παρουσία παραγωγού) ακολουθούν την παράγραφο 1 του άρθρου 18 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και την αριθ. 111319/04.08.2014 (ΑΔΑ: 68Χ446ΨΧΞΧ-ΙΡΘ) εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 
Εφόσον μετά την διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου διαπιστωθεί ότι έχει πράγματι γίνει αλλαγή ποικιλίας κατά την περίοδο δέσμευσης, εφαρμόζονται οι κυρώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 της αριθ. 079833/25.10.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2366), όπως έχει τροποποιηθεί με το εδάφιο στ της παραγράφου 1 του άρθρου ενδέκατου της αριθ. 1683/109963/17.09.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2333). Δηλαδή εφαρμόζονται οι κυρώσεις περί μη επιλέξιμης καλλιέργειας για το αγροτεμάχιο στο οποίο έχει εφαρμοσθεί εμβολιασμός/νέες φυτεύσεις
 
Μετά την εφαρμογή των κυρώσεων του 1ου έτους διαπίστωσης μειώνεται κατά το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο η έκταση του ΣΠΔ και της σύμβασης ώστε να γίνει στη συνέχεια η πληρωμή του επόμενου έτους εφαρμογής.
 
Επισημαίνουμε το γεγονός ότι τα ευρήματα των προαναφερόμενων ελέγχων πρέπει να αρχειοθετηθούν έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα και για το διοικητικό έλεγχο επόμενων ετών εφαρμογής.
 
Επίσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα κατά τον υπολογισμό πληρωμής τα οποία αφορούν στην μη συμπλήρωση του αιτήματος συμμετοχής στη Δράση – αίτηση πληρωμής ή στη μη συμπλήρωση του σχετικού κωδικού παράλληλης δράσης σε επίπεδο τεμαχίου, λόγω του ότι εμπίπτουν στην κατηγορία του «προφανούς λάθους» δεδομένου ότι υποστηρίζεται από το σύνολο της αίτησης του παραγωγού, και για να προχωρήσει απρόσκοπτα η διαδικασία πληρωμής για την παραπάνω κατηγορία λάθους, δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης των ενστάσεων των συγκεκριμένων παραγωγών. Τα παραπάνω ΑΦΜ θα κοινοποιηθούν στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ηλεκτρονικό αρχείο προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τις επιτροπές εξέτασης ενστάσεων.
 
Παρακαλούμε τους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας να ανταποκριθούν για μια ακόμα φορά στο έργο τους προκειμένου να διενεργηθούν το συντομότερο δυνατόν και με καταληκτική ημερομηνία την 22η Μαΐου 2015, οι έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι και να γίνει η πληρωμή των ενστάσεων των παραγωγών για το πρώτο έτος εφαρμογής.
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία.
 
Συνημμένα:
 
  1. Υπόδειγμα επιτόπιου ελέγχου
  2. Αρχεία με ΑΦΜ και χαρτογραφικά αγροτεμαχίων
 
ανά ΔΑΟΚ ανάλογα με την περίπτωση χειρισμού
 
της διαφοροποίησης ποικιλίας (Μόνο ηλεκτρονικά)
 
                                                                                                      
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
 
Περιφέρεια Αττικής
 
   ΠΕ Πειραιώς (και Νήσων)
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
     Μ. Μπότσαρη 7 και Ψαρών, 18648 Πειραιάς
 
   ΠΕ Δυτικής Αττικής
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
     Περσεφόνης 19, 19200 Ελευσίνα
 
   ΠΕ Ανατολικής Αττικής
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
     17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
 
     15351 Παλλήνη
 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 
   ΠΕ Βοιωτίας
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
     Φίλωνος 35-39
 
     32100 Λιβαδειά
 
   ΠΕ Ευβοίας
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
     Χαϊνά 91, Διοικητήριο, 34100 Χαλκίδα
 
ΠΕ Φθιώτιδας
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
     Ελ. Βενιζέλου 1
 
     35100 Λαμία
 
ΠΕ Φωκίδας
 
   Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
   Γιδογιάννου 31 Διοικητήριο, 33100 Άμφισσα
 
.
 
Περιφέρεια Θεσσαλίας
 
ΠΕ Καρδίτσας
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
     Λ. Δημοκρατίας 46, 43100 Καρδίτσα
 
ΠΕ Λάρισας
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
ΠΕ Μαγνησίας (και Σποράδων)
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
     Διοικητήριο, 38001 Βόλος
 
ΠΕ Τρικάλων
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
     Β. Τσιτσάνη 31, 42100 Τρίκαλα
 
Περιφέρεια Ηπείρου
 
ΠΕ Θεσπρωτίας
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
     Π. Τσαλδάρη 18, 46100 Ηγουμενίτσα
 
ΠΕ Ιωαννίνων
 
   Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
   Διοικητήριο, 45110 Ιωάννινα
 
ΠΕ Πρέβεζας
 
   Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
   Λ. Ειρήνης 65, 48100 Πρέβεζα
 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
 
ΠΕ Κέρκυρας
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
     Θεοτόκη 63, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα
 
ΠΕ Λευκάδας
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
     Διοικητήριο, 31100 Λευκάδα
 
ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
     Σουηδίας 11, 28100 Αργοστόλι  
 
ΠΕ Ζακύνθου
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
     Διοικητήριο, 29100 Ζάκυνθος
 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 
ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
   Διοικητήριο, 30200 Μεσολόγγι
 
ΠΕ Αχαΐας
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
   Πανεπιστημίου 171, 26110 Πάτρα
 
ΠΕ Ηλείας
 
   Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
   Διοικητήριο, 27100 Πύργος
 
Περιφέρεια Πελοποννήσου
 
ΠΕ Αργολίδας
 
   Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
   Παρ. Οδός Ναυπλίου-Ν.Κίου
 
   21100 Ναύπλιο
 
ΠΕ Κορινθίας
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
   Κολιάτσου 36, 20100 Κόρινθος
 
ΠΕ Αρκαδίας
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
     Δεληγιάννη 9, 22100 Τρίπολη
 
ΠΕ Λακωνίας
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
    Διοικητήριο 2ο χλμ. Σπάρτης-Γυθείου, 23100 Σπάρτη
 
ΠΕ Μεσσηνίας - Καλαμάτα
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
     Διοικητήριο, 24100 Καλαμάτα
 
     ΠΕ Μεσσηνίας - Τριφυλλίας
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
     Ελ. Βενιζέλου 29, 24500 Κυπαρισσα
 
    
 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 
   Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Ρόδου
 
   Γ. Μαύρου 2- Κτίριο Ζέφυρος- , Τ.Κ. 85100 Ρόδος
 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
 
  
 
   ΠΕ Έβρου - Αλεξανδρούπολη
 
   Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
   Καραολή Δημητρίου 40, 68100 Αλεξανδρούπολη
 
   ΠΕ Έβρου - Ορεστιάδα
 
   Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
   Αναγεννήσεως Τέρμα - Κάτω Οινόη, 68200 Ορεστιάδα
 
   ΠΕ Ξάνθης
 
   Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
   Διοικητήριο, 67100 Ξάνθη
 
   ΠΕ Ροδόπης
 
   Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
   Δημοκρατίας 1, 69100 Κομοτηνή
 
   ΠΕ Καβάλας
 
   Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
   Εθν. Αντιστάσεως 20, 65110 Καβάλα
 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 
   ΠΕ Πιερίας
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
     28ης Οκτωβρίου 40,60100 Κατερίνη
 
     ΠΕ Ημαθίας
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
     Μητροπόλεως 44, 59100 Βέροια
 
     ΠΕ Θεσσαλονίκης
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
     Αλεξ. Παπαναστασίου 63 Τ.Κ. 544 53 Θεσ/νίκη      
 
     ΠΕ Κιλκίς
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
     Ανδρέα Παπανδρέου 3, Κιλκίς
 
     ΠΕ Πέλλας – Έδεσσα
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
     Διοικητήριο, 58200 Έδεσσα
 
   ΠΕ Πέλλας – Γιαννιτσά
 
   Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
     Πλατεία ΠΙΚΠΑ , 58100 Γιαννιτσα
 
   ΠΕ Σερρών
 
     Τέρμα Ομονοίας, 62125 Σέρρες
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
   ΠΕ Χαλκιδικής
 
     Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
     Διοικητήριο, 63100 Πολύγυρος
 
    
 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 
ΠΕ Φλώρινας
 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
Διοικητήριο, 53100
 
Περιφέρεια Κρήτης
 
ΠΕ Ηρακλείου
 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
Νικ. Πλαστήρα 100, Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο
 
ΠΕ Λασιθίου
 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 721 00
 
ΠΕ Ρεθύμνης
 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
Δημητρακάκη 17, 74100 Ρέθυμνο
 
ΠΕ Χανίων
 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
Αγυιά Ν. Κυδωνίας Χανίων, Τ.Κ. 73103
 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 
ΠΕ Λέσβου
 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
Καραντώνη 2, Τ.Κ. 81100 Μυτιλήνη
 
ΠΕ Σάμου
 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
Νέο Διοικητήριο, Τ.Κ. 83100 Σάμος
 
ΠΕ Χίου
 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 
Κοντογιάννη 6-8, Τ.Κ. 82100 Χίος
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2019 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.