Διαφήμιση
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος 2010 15:54

biologika

Στις προσπάθειες ανάπτυξης των βιολογικών προϊόντων στην Κύπρο αναφέρεται άρθρο της κ. Νατάσας Χριστοδούλου, Λειτουργού Αγροτικών Προϊόντων στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών. Σύμφωνα με την κ. Χριστοδούλου, τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος στην Ευρωπαϊκή αγορά. Οι στατιστικές δείχνουν ότι πολλοί καταναλωτές της ΕΕ πλέον ψάχνουν για προϊόντα τα οποία φέρουν βιολογικά λογότυπα και σήματα όταν αγοράζουν τα είδη διατροφής τους.


Οι μελέτες εκτιμούν ότι, η αγορά των βιολογικών προϊόντων αυξάνεται κατά 10-15% κάθε χρόνο. Με το Καθεστώς 2.3.7 "Ανάπτυξη της Βιολογικής Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων", εγκαθιδρύεται πρόγραμμα ενισχύσεων για την ενθάρρυνση της βιολογικής παραγωγής φυτικών και ζωικών προϊόντων. Βασικό μέλημα είναι η στήριξη των βιολογικών εκμεταλλεύσεων, ούτως ώστε να τεθούν υγιείς βάσεις που θα συμβάλλουν στη δημιουργία οικονομικά βιώσιμων μονάδων.

Οι σημαντικότεροι στόχοι του Καθεστώτος είναι:
· Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία,
· Η αειφορική διαχείριση των εδαφικών πόρων,
· Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας,
· Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, και
· Η προστασία της δημόσιας υγείας.

Επιλέξιμοι κλάδοι για επιδότηση είναι η Φυτική Παραγωγή και η Ζωική Παραγωγή. Για τη Φυτική Παραγωγή επιλέξιμες καλλιέργειες είναι: τα Εσπεριδοειδή, τα Φυλλοβόλα, τα Ακρόδρυα, οι Ελιές, οι Χαρουπιές, οι Φοινικιές, οι Μεσπιλιές, οι Μπανάνες και άλλα τροπικά ή υποτροπικά φυτά, όπως το Αβοκάντο, τα Αμπέλια, τα Λαχανικά, οι Πατάτες, τα Όσπρια και τα αράπικα φιστίκια, Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά, τα Σιτηρά και άλλες ξηρικές καλλιέργειες, καθώς και τα Κτηνοτροφικά φυτά. Για τη Ζωική Παραγωγή επιλέξιμοι είναι οι βοσκότοποι για αίγες και προβατίνες. Δικαιούχοι του Καθεστώτος είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή άλλοι διαχειριστές της γης, οι οποίοι υπέβαλαν κανονικά και κατάλληλα συμπληρωμένη την αίτησή τους και στα χρονικά πλαίσια που ορίζει το Καθεστώς.


Οι δικαιούχοι, μεταξύ άλλων, πρέπει να πληρούν και τους ακόλουθους όρους:
· Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιχειρηματιών για τη Βιολογική Γεωργία που τηρεί το Τμήμα Γεωργίας.
· Να έχουν συνάψει συμβόλαιο με ένα, εγκεκριμένο από το Τμήμα Γεωργίας, Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Παραγωγής.
· Να εφαρμόζουν πιστά τις κατευθύνσεις, προδιαγραφές και τεχνικές της βιοκαλλιέργειας και της βιολογικής εκτροφής ζώων, όπως αυτές καθορίζονται από τους Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 και τη σχετική Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας (Νόμος 227(Ι)/2004) ή όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.
· Να προσκομίζουν στις ελεγκτικές Υπηρεσίες του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών από τη 1η μέχρι και την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους, καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας, βεβαίωση του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης ότι, τηρήθηκαν οι διατάξεις της Νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία.
· Να έχουν επιλέξιμη έκταση περισσότερη από 3 δεκάρια (0.3 εκτάρια) που είναι η ελάχιστη επιλέξιμη για το Καθεστώς.
· Να τηρούν τη βάση Εκκίνησης, τις Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες και τις κανονιστικές απαιτήσεις Διαχείρισης της Πολλαπλής Συμμόρφωσης (από το 2009 και έπειτα), καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα και τα φυτοπροστατευτικά (για τα τελευταία όταν τεθεί σε ισχύ η αντίστοιχη Εθνική Νομοθεσία θα ακολουθήσει περαιτέρω ενημέρωση).
· Να υποβάλλουν Σχέδιο Αμειψισποράς για τις ετήσιες καλλιέργειες (τριετούς τουλάχιστον κύκλου), το οποίο πρέπει να τηρείται αυστηρά κατά τη διάρκεια της πενταετούς δέσμευσης και στο οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η χλωρή λίπανση και να επιδοτείται όχι, όμως, και η αγρανάπαυση.
· Τα τεμάχια της δέσμευσης πρέπει να δηλώνονται στην Ενιαία αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων σε όλα τα έτη της διάρκειας της δέσμευσης με αιτηθείσα καλλιέργεια την επιλέξιμη καλλιέργεια για τη δράση. Στην περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία των τεμαχίων αυτά πρέπει να δηλώνονται. Αποσύρσεις, μειώσεις εκτάσεων ή μεταβιβάσεις τεμαχίων χωρίς επιβολή ποινών επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή αν αυτές τεκμηριώνονται με νομική υποχρέωση.
· Η καλλιέργεια των σιτηρών γενικά, αλλά και των ψυχανθών πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη βιολογική κτηνοτροφία ή με την παραγωγή προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση. Ο αιτητής μπορεί είτε να είναι ο ίδιος κάτοχος μονάδας βιολογικής κτηνοτροφίας, είτε να έχει συμβληθεί με άλλη κτηνοτροφική μονάδα ενταγμένη στη βιολογική κτηνοτροφία ή με μονάδα παραγωγής βιολογικών προϊόντων, στην οποία να παραχωρεί το σύνολο της παραγωγής του από τη χρονική περίοδο που αυτή μπορεί να φέρει σήμανση ως προς το βιολογικό τρόπο παραγωγής. Ο αιτητής υποχρεούται να προσκομίσει σχετικά αποδεικτικά (π.χ τιμολόγια) παράδοσης των παραγόμενων προϊόντων στην κτηνοτροφική μονάδα με την οποία έχει συμβληθεί.
· Οι απαιτήσεις περιγράφονται λεπτομερώς στο αντίστοιχο ενημερωτικό οδηγό, ο οποίος είναι διαθέσιμος στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ.

Το ύψος ενίσχυσης για τη φυτική και ζωική παραγωγή ορίστηκε:
· Για αμπέλια (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα), πολυετή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και αρδευόμενες δενδρώδεις καλλιέργειες (με εξαίρεση τις χαρουπιές και τις φοινικιές) 100 Ευρώ/δεκάριο (1000 Ευρώ/εκτάριο).
· Για ξηρικές δενδρώδεις καλλιέργειες, λαχανικά, πατάτες, αρδευόμενα όσπρια, αράπικα φιστίκια, φοινικιές, ετήσια αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά 75 Ευρώ/δεκάριο (750 Ευρώ/εκτάριο).
· Για ετήσιες ξηρικές καλλιέργειες (σιτηρά, κτηνοτροφικά φυτά, ψυχανθή για χλωρή λίπανση και άλλες ετήσιες ξηρικές καλλιέργειες) 38 Ευρώ/δεκάριο (380 Ευρώ/εκτάριο).
· Το ύψος της ενίσχυσης στη ζωική παραγωγή καθορίζεται στα 45 Ευρώ/δεκάριο (450 Ευρώ/εκτάριο) βοσκότοπου τόσο για τις αίγες, όσο και για τα πρόβατα.

Έχουν γίνει δύο προκηρύξεις για το συγκεκριμένο Καθεστώς, η πρώτη το 2008 και η δεύτερη προκήρυξη το 2009 μαζί με την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων. Το Καθεστώς θα προκηρυχθεί για τρίτη φορά το 2011 μαζί με την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.

 

Πηγή: Agrotypos


Επιστροφή στην αρχική.

 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2019 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.