Διαφήμιση
Διαφήμιση
Ολόκληρη η απόφαση για τις βιολογικές λαϊκές. Αυτοδιαχειριζόμενες, με ιδιοπαραγώμενα μόνον προϊόντα
Τετάρτη, 03 Ιούλιος 2019 11:24
03-biologikes-laikes-apofasi 
 
Επεσαν και οι τελικές υπογραφές, από τους συναρμόδιους υπουργούς, στην πολυαναμενόμενη κοινή απόφαση για την σύσταση αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων, που πέρασε πρόσφατα από τη Βουλή.
 
Μπορούν να μετέχουν μόνον παραγωγοί με ιδιοπαραγώμενα προϊόντα και φυσικά απαγορεύεται ρητά η διακίνηση προϊόντων από άλλες χώρες.
Παράλληλα, τονίζεται ότι σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, προκειμένου να ιδρυθεί αγορά παραγωγών βιολογικών προϊόντων, πρέπει να συσταθεί από τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων ή/και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους είναι μέλη παραγωγοί βιολογικών προϊόντων, ένας αυτοδιαχειριζόμενος φορέας. Κατ’ εξαίρεση, στην Περιφέρεια Αττικής ιδρύεται ένας αυτοδιαχειριζόμενος φορέας παραγωγών για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.
 
Κάθε παραγωγός και αγροτικός συνεταιρισμός δύναται να συμμετέχει κατ’ ανώτατο όριο σε εφτά (7) Αγορές Παραγωγών βιολογικών προϊόντων ανά εβδομάδα, μια αγορά ανά ημέρα, και να ανήκει το μέγιστο σε επτά (7) αυτοδιαχειριζόμενους φορείς.
 
 
organic-life
 
 
Ο παραγωγός που μετέχει στην Αγορά Παραγωγών βιολογικών προϊόντων μπορεί να υποβοηθάται από το/τη σύζυγο, τα τέκνα του, τους γονείς του ή και τρίτο πρόσωπο στην περίπτωση που και ο ίδιος είναι παρών, τηρουμένων των λοιπών ρυθμίσεων της εργατικής νομοθεσίας.
 

Aριθμ. 1978/157498/28-06-2019

Αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:
1. Της περίπτ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32), όπως το άρθρο 56 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 παρ. 7 του ν. 4492/2017 (Α’ 156) και η παρ. 2 του άρθρου 62 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78).


2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).


3. Του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄173).


4. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).


5. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 137).


6. To π.δ. 58/2019 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών» (Α’ 98).


7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).


8. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).


9. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).


10. Τον με αριθμ. 1308/2013 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθμ. 234/79, (ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671).

 

organic-life-botana

  


11. Τον με αριθμ. 543/2011 Κανονισμό της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 157, 15.6.2011, σ.1).


12. Τον με αριθμ. 834/2007 Κανονισμό του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2092/91 (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ.1).


13. Τον με αριθμ. 889/2008 Κανονισμό της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων (ΕΕ L 250 της 18.9.2008, σ.1).


14. Τον με αριθμ. 882/2004 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (L 191).


15. Την με αριθμ. Υ59/3.9.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα.» (Β’ 3818).


16. Την με αριθμ. 2429/119958/6.9.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου» (Β’ 3901).


17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Αγορά Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων»: Η οργανωμένη αγορά, στην οποία μετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί, αγροτικοί συνεταιρισμοί βιολογικών προϊόντων ή/και αγροτικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους είναι μέλη παραγωγοί βιολογικών προϊόντων, με σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των βιολογικών αγροτικών προϊόντων ή/και μεταποιημένων βιολογικών αγροτικών προϊόντων, που οι ίδιοι παράγουν ή/και οικοτεχνικών βιολογικών αγροτικών προϊόντων, το βασικό συστατικό των οποίων είναι δικής τους παραγωγής.

β) «Αυτοδιαχειριζόμενος Φορέας»: Ο Φορέας, ο οποίος ιδρύεται από παραγωγούς βιολογικών προϊόντων ή/και αγροτικούς συνεταιρισμούς στους οποίους είναι μέλη παραγωγοί βιολογικών προϊόντων, που επιθυμούν να συμμετέχουν στις Αγορές Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων, όπου θα πωλούν μόνο τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα τους και είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία, τη διαχείριση και την προώθηση των Αγορών Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων.

γ) «Επιτροπή Διαχείρισης Αγορών Παραγωγών (Ε.Δ.Α.Π.)»: Η επιτροπή, έργο της οποίας είναι η οργάνωση των Αγορών Παραγωγών βιολογικών προϊόντων. δ) «Οικοτεχνία»: Η μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από παραγωγό εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.)
της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).

ε) «Βιολογικό προϊόν»: Το προϊόν, το οποίο προέρχεται από βιολογική παραγωγή, με βάση τους κανόνες που καθορίζονται από τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου
«για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2092/91» και 889/2008 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καν. (ΕΚ) αριθμ. 834/2007 του Συμβουλίου, καθώς και από κάθε άλλη σχετική διάταξη του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου.

Άρθρο 2 Εποπτεύουσα Αρχή

Η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (YΠ.A.A.T.) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
Διακινούμενα είδη στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων

Στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων επιτρέπεται η διακίνηση των παρακάτω προϊόντων, τα οποία είναι αποκλειστικής παραγωγής των ιδίων των παραγωγών και πληρούν τους όρους ποιότητας υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί τροφίμων, καθώς και τις σχετικές κατά περίπτωση προϊόντος διατάξεις της ειδικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας:

α. Οπωροκηπευτικά κατ’ έφαρμογήν του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 543/2011 (L 157).

β. Αυγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού.

γ. Λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια.

 

balloon-tsantes

 

δ. Ελαιόλαδο συσκευασμένο, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 29/2012 (ΕΕ L 012, σ. 14) και την αριθμ. 323902/18.9.2009 (Β΄ 2026) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ε. Οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία, όπως ισχύει [Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 (ΕΕ L 347), Κανονισμός (ΕΚ) 606/2009 (ΕΕ L 193), Κανονισμός (ΕΚ) 607/2009 (ΕΕ L 193), Κανονισμός (ΕΚ) 273/2018, αριθμ. 5833/155045/12.12.2013 (Β΄ 3324) κοινή υπουργική απόφαση, αριθμ. 285870/1.9.2004 (Β΄ 1372) κοινή υπουργική απόφαση, υπ’ αριθμ. 6141/148160/30.12.2015 (Β΄ 2904) κοινήυπουργικήαπόφαση, αριθμ. 5067/117292/ 27.10.2015 (Β΄ 2323) κοινή υπουργική απόφαση, αριθμ. 5042/116548/26.10.2015 (Β΄ 2323) υπουργική απόφαση].

στ. Μέλι τυποποιημένο.

ζ. Πουλερικά που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία [αριθμ. 2379/82701/19.7.2016 (Β΄ 2330) υπουργική απόφαση].

η. Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

θ. Προϊόντα απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων).

ι. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο ν. 1564/1985 (Α΄ 164) και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του.

ια. Προϊόντα οικοτεχνίας του άρθρου 3 της αριθμ. 4912/120862/5.11.2015 (Β΄ 2468) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα και αρτοσκευάσματα.

ιβ. Αλλαντικά από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες μονάδες, τηρουμένων των όρων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

ιγ. Γαλακτοκομικά προϊόντα.

ιδ. Μεταποιημένα προϊόντα που δεν μεταποιούνται στην εγκατάσταση του παραγωγού, αλλά σε μη ιδιόκτητες εγκαταστάσεις λειτουργούσες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή ο παραγωγός υποχρεούται να έχει διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή, τα παραστατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν οι ποσότητες του προϊόντος που παραδόθηκαν στην εγκατάσταση μεταποίησης και αντίστοιχα οι τελικές ποσότητες των προϊόντων που παρέλαβε, ιε. Λοιπά, μη επεξεργασμένα πρωτογενή προϊόντα που σχετίζονται με την κύρια παραγωγή. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα αμπελόφυλλα για τους αμπελοκαλλιεργητές, τα άνθη κολοκυθιού για τους αντίστοιχους καλλιεργητές και τα αυτοφυή φυτά που φύονται εντός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των παραγωγών.


Στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων απαγορεύεται ρητά η διακίνηση προϊόντων από άλλες χώρες.

Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίμων τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ 852/2004 (L 139). Ειδικά για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και υδατοκαλλιέργειας, πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα οχήματα αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, ώστε να τηρείται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που απαιτούνται για κάθε προϊόν κατά περίπτωση.


Ανάλογα με τα προϊόντα που διακινεί ο παραγωγός οφείλει να έχει στην κατοχή του τα ειδικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4497/2017 και να τα επιδεικνύει στις αρμόδιες αρχές ελέγχου, εφόσον του ζητηθεί.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση για τις βιολογικές λαϊκές:

 


 

 

 Περισσότερα βιολογικά νέα

 

 

 

 

Σου αρέσει το organiclife.gr / Like... έκανες ;

 

 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2019 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.