Διαφήμιση
Διαφήμιση
Φόβος στους Βρετανούς βιοκαλλιεργητές προκαλεί ένα άτακτο Brexit. Τι θα ισχύει για τη βιολογική παραγωγή
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 19:10
20-brexit 
 
Φόβος στους Βρετανούς βιοκαλλιεργητές προκαλεί ένα άτακτο Brexit. Τι θα ισχύει για τη βιολογική παραγωγή
 
Το Ηνωμένο Βασίλειο στις 31 Ιανουαρίου, 2020 θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα καταστεί Τρίτη Χώρα. Το σύνολο του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου της Ένωσης θα παύσει να ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο από εκείνη τη χρονική στιγμή, εκτός αν καθορισθεί άλλη ημερομηνία με επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης.
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο διαπραγματεύονται μια συμφωνία αποχώρησης και παρόλο που έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε πολλούς τομείς, παραμένουν σημεία διαφωνίας.
 
Εάν εγκριθεί συμφωνία αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν τις 31 Ιανουαρίου, 2020, ώστε να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ κατά την εν λόγω ημερομηνία, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού από την 1η Ιανουαρίου, 2021 με όρους που θα καθορίζονται στη εν λόγω συμφωνία.
 
organic-life
 
 
Ελλείψει συναίνεσης σχετικά με τη συμφωνία αποχώρησης ή αν η συμφωνία αποχώρησης δεν κυρωθεί εγκαίρως και από τα δύο μέρη, δεν θα υπάρξει μεταβατική περίοδος και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού από την  31η Ιανουαρίου, 2020.
 
Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνέπειες για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όταν το Ηνωμένο Βασίλειο καταστεί τρίτη χώρα και ελλείψει συμφωνίας που να προβλέπει διαφορετικά, οι αυστηροί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους φυτοϋγειονομικούς όρους και τους ελέγχους στα φορτία φυτών και φυτικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένου ξυλείας, ξύλινων μέσων συσκευασίας, κομμένων ανθέων, σπόρων, κλπ), θα ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο όπως και για οποιαδήποτε άλλη Τρίτη χώρα.
 
Επίσης οι Τελωνειακές διοικήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή οι εθνικές τελωνειακές αρχές, θα πρέπει να επιβάλλουν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο για τις εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και για τις εισαγωγές από αυτό.
 
Τι σημαίνει όμως για τους Βρετανούς βιοκαλλιεργητές και για τη βιολογική παραγωγή μια άτακτη αποχώρηση από την Ε.Ε ;
 
Eμπόριο βιολογικών προϊόντων σε περίπτωση μη συμφωνημένης εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ :
Σε περίπτωση αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ, δεν θα εφαρμόζεται οποιαδήποτε νομοθεσία ή συμφωνία που θα διέπει το εμπόριο βιολογικών προϊόντων μεταξύ ΕΕ και ΗΒ. Επομένως, θα πρέπει άμεσα η ΕΕ να συνάψει σχετική συμφωνία με το ΗΒ ως Τρίτη Χώρα.
 
balloon-tsantes
 
Αυτό προϋποθέτει την ανάγκη τροποποίησης των υφιστάμενων Κοινοτικών Κανονισμών ώστε να συμπεριληφθεί το ΗΒ ή και οι φορείς ελέγχου του ΗΒ, που θα δραστηριοποιούνται στο τομέα της βιολογικής παραγωγής, στους σχετικούς καταλόγους των Τρίτων Χωρών (παραρτήματα ΙΙΙ και IV του Καν. (ΕΚ) 1235/2008 αντίστοιχα).
 

Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, οι παραγωγοί βιολογικών, θα πρέπει να ακολουθούν τον βρετανικό κανονισμό βιολογικών από 1 Ιανουαρίου 2021

Οι κανόνες του βρετανικού κανονισμού βιολογικών θα είναι παρόμοιοι με τους ευρωπαϊκούς

Το Ενωμένο Βασίλειο, θα αναγνωρίσει την Ευρώπη ως ισοδύναμη για το εμπόριο βιολογικών προϊόντων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021

Τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές που έχουν καταχωρηθεί ως βιολογικά στην ΕΕ, θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτά ως βιολογικά στο Ηνωμένο Βασίλειο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021

Η ΕΕ θα αποφασίσει εάν θα συνεχίσει να δέχεται τρόφιμα και ζωοτροφές που έχουν καταχωρηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ως βιολογικά από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Χρήση βιολογικών λογότυπων
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το βιολογικό λογότυπο της ΕΕ σε οποιαδήποτε βιολογική τροφή ή ζωοτροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο από την 1η Ιανουαρίου 2021, εκτός εάν:
-ο φορέας ελέγχου είναι εξουσιοδοτημένος από την ΕΕ να πιστοποιεί προϊόντα του Ηνωμένου Βασιλείου για εξαγωγή στην ΕΕ. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ συμφωνούν να αναγνωρίζουν τα πρότυπα του άλλου (ονομάζεται ισοδυναμία)

Μπορεί εξακολουθεί να χρησιμοποιείται το βιολογικό λογότυπο του Ηνωμένου Βασιλείου 


ΒΙΟΚΤΟΝΑ - Περίπτωση μη συμφωνημένης εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ:
Σε ότι αφορά τη νομοθεσία των βιοκτόνων, προβλέπεται ότι ο κάτοχος άδειας έχει ως έδρα του κράτος μέλος της Ε.Ε. Συνεπώς οποιοδήποτε αδειοδοτημένο βιοκτόνο με κάτοχο άδειας εταιρεία που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να υποβάλει αίτηση αλλαγής του κατόχου άδειας (transfer application). Με τα μέχρι τώρα δεδομένα η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ:
Σε περίπτωση όπου το Ηνωμένο Βασίλειο καταστεί Τρίτη χώρα από τις 31 Ιανουαρίου 2020, και ελλείψει Συμφωνίας που να προβλέπει διαφορετικά, οι αυστηροί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία και ποιότητα των φυτών και φυτικών προϊόντων θα ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο όπως και για οποιαδήποτε άλλη Τρίτη χώρα.
 
Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για εξαγωγή φυτών και φυτικών προϊόντων προς το Ηνωμένο Βασίλειο τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώσει εκ των προτέρων το Τμήμα Γεωργίας για οργάνωση των απαραίτητων ποιοτικών ή/και φυτοϋγειονομικών ελέγχων στο σημείο παραγωγής/συσκευασίας.
 
Στη συνέχεια, το Τμήμα Γεωργίας θα προβεί στην έκδοση φυτοϋγειονομικών και άλλων πιστοποιητικών, όπου αυτά απαιτούνται. Προς το σκοπό αυτό, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλει συγκεκριμένα τέλη σύμφωνα με τις εν ισχύ εθνικές διατάξεις.
 
Σημειώνεται ότι όσον αφορά τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αυτά θα διέπονται από τις διεθνείς προδιαγραφές εμπορίας (UN/ECE standards).
 
Σε περίπτωση όπου υπάρχει ενδιαφέρον για εισαγωγή φυτών και φυτικών προϊόντων από το Ηνωμένο Βασίλειο τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώσει εκ των προτέρων το Τμήμα Γεωργίας για την πρόθεσή του αυτή, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος TRACES. Το Τμήμα Γεωργίας, στο Σημείο Εισόδου (λιμάνι/αεροδρόμιο), θα προβεί σε έλεγχο εγγράφων και κατά την άφιξη του φορτίου σε έλεγχο ταυτότητας και φυσικό έλεγχο. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο δυνατό να ληφθεί και δείγμα για περαιτέρω ενέργειες. Προς το σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλει συγκεκριμένα τέλη σύμφωνα με τις εν ισχύ εθνικές διατάξεις.
 
 
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ - Περίπτωση μη συμφωνημένης εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ:
Σε περίπτωση εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς συμφωνία το ΗΒ θα θεωρείται πλέον Τρίτη Χώρα. Με βάση της Περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Νόμους του 1993 έως 2001 και της σχετικούς Κανονισμούς όποιος επιθυμεί να εισάγει στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας Ζωοτροφές από το ΗΒ, θα πρέπει προηγουμένως να αιτηθεί στο Τμήμα Γεωργίας έγκριση εισαγωγής υλικών.
 
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
i. Τιμολόγιο ή αντίγραφο του με τα είδη και της ποσότητες των υλικών,
 
 

ii. Αντίγραφο γραπτής δήλωσης (σήμανση- ετικέτα) με της της υποχρεωτικές ή προαιρετικές λεπτομέρειες σύμφωνα με τη νομοθεσία,

iii. Αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων για ανεπιθύμητες ουσίες κ.ά ανάλογα με το υλικό,

iv. Απόδειξη καταβολής του τέλους ύψους 2‰ επί της τιμής του τιμολογίου CIF ( Cost, Insurance, Freight).

Η έγκριση εισαγωγής απαιτείται σε της της περιπτώσεις, ακόμη και στη περίπτωση δείγματος οποιουδήποτε υλικού που θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για δοκιμαστικούς ή πειραματικούς σκοπούς.

Σημειώνεται ότι, ο κάτοχος άδειας για τα προσθετικά των Ζωοτροφών θα πρέπει να έχει αντιπρόσωπο σε χώρα Κράτος Μέλος της ΕΕ.
Κατάσταση στον Γεωργικό Τομέα μετά από συμφωνημένη έξοδο Ηνωμένου Βασίλειου από την Ευρωπαϊκή Ένωση:

Στη συμφωνία εξόδου του Ηνωμένου Βασίλειου (ΗΒ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ μεταβατική περίοδος μέχρι το τέλος του 2020, η οποία μπορεί να παραταθεί μία φορά για ακόμη ένα ή δύο έτη. Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, εξασφαλίζεται η συνεχιζόμενη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για το γεωργικό τομέα ως προς το ΗΒ και εντός αυτού, αλλά χωρίς τη συμμετοχή του ΗΒ στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στις δομές διακυβέρνησης.

Για τη μελλοντική σχέση ΕΕ και ΗΒ η συμφωνία εξόδου προβλέπει ότι, οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν μόνο όταν το ΗΒ θα έχει εγκαταλείψει την ΕΕ. Τόσο η ΕΕ όσο και το ΗΒ θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία διαπραγμάτευση των συμφωνιών για τη μελλοντική τους σχέση.
Προστασία Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΟΠ και ΠΓΕ) σε περίπτωση μη συμφωνημένης εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ:

Σε περίπτωση αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία σε ισχύ για αμοιβαία αναγνώριση – προστασία των καταχωρημένων Γεωγραφικών Ενδείξεων. Συνεπώς, αυτόματα παύει η προστασία στο ΗΒ των κυπριακών ονομασιών που έχουν καταχωρηθεί στο ευρωπαϊκό Μητρώο των ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ και αντίστοιχα παύει η προστασία των βρετανικών ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ σε όλες της χώρες της ΕΕ.
 
Το ΗΒ θα αντιμετωπίζεται πλέον ως Τρίτη Χώρα. Η ΕΕ συνάπτει διμερείς εμπορικές συμφωνίες με Τρίτες Χώρες στο πλαίσιο των οποίων προβλέπεται και αμοιβαία αναγνώριση και προστασία Γεωγραφικών Ενδείξεων ως δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η σύναψη όμως τέτοιων συμφωνιών είναι χρονοβόρα.
 
Δεδομένου όμως ότι, μέχρι σήμερα, η ισχύουσα νομοθεσία για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις στο ΗΒ είναι εναρμονισμένη με την ισχύουσα Κοινοτική Νομοθεσία, μια τέτοια συμφωνία πιθανόν να συνομολογηθεί σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σου αρέσει το organiclife.gr ;
Θα το εκτιμούσαμε εάν μας το έδειχνες με ένα LIKE…

 
 
 
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2020 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.