Διαφήμιση
Διαφήμιση
Σε ΦΕΚ η εντολή πληρωμής 130 εκ. ευρώ για τα βιολογικά του 2014
Πέμπτη, 08 Ιούνιος 2017 18:15
 
08-viologika 
 
Υστερα από μεγάλες καθυστερήσεις, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως η πολυαναμενόμενη απόφαση πληρωμής για τα βιολογικά του 2014.
 
Το ΦΕΚ αναφέρει σχετικά:
 
Άρθρο 1
Έγκριση δαπάνης - Δικαιούχοι
 
1. Εγκρίνεται η δημόσια δαπάνη για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων για το έτος 2017, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, στους δικαιούχους των Δράσεων, όπως αυτές αναλύονται στο άρθρο 3 της παρούσας. Η δαπάνη αφορά σε καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων προηγούμενων ετών εφαρμογής και χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
 
2. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι όσοι βρίσκονται υπό γεωργοπεριβαλλοντική δέσμευση στο πλαίσιο των Κανονισμών (ΕΟΚ) 2078/92 και (ΕΚ) 1698/2005, στους οποίους καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους παραπάνω Κανονισμούς ενισχύσεις, εφόσον τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
 
 
 
3. Η χρηματοδότηση Δράσεων των Μέτρων 10 και 11 του ΠΑΑ 2014-2020 περιλαμβάνει:
α) την καταβολή ενισχύσεων των Δράσεων των Μέτρων 10 και 11 για προηγούμενα έτη εφαρμογής.
β) την κάλυψη των προκαλούμενων από την εφαρμογή των δαπανών των εν λόγω μέτρων.
 
Άρθρο 2
Πιστώσεις - Χρηματοδότηση - Ενισχύσεις
 
1. Η συνολική δημόσια δαπάνη για το έτος 2017 ανέρχεται σε 130.000.000 ευρώ και αφορά στην κάλυψη νομικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.
 
2. Η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής των ενισχύσεων και των ελέγχων των δικαιούχων του άρθρου 1 καθορίζονται στις αριθ. 079833/24.10.2011 (Β’/2366/25.10.2011) και 12194/07.11.2011 (Β’/2624/08.11.2011) αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στην αριθ. 12805/11.09.2012 (Β’/2556/20.9.2012) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 
Η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής των ενισχύσεων και των ελέγχων των δικαιούχων του άρθρου 1 για τη δράση 3.6 «Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών» καθορίζονται στην αριθ. 239591/02.10.2009 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’/2204/02.10.2009), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 της αριθ. 079833/24.10.2011 απόφασης, όπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 της αριθ. 1809/103098/11.08.2014 απόφασης (Β’/2217/13.8.2014).
 
3. Στις δαπάνες που αφορούν στην ενίσχυση των δικαιούχων, συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), με ποσοστά συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε χρηματοδοτικό πίνακα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.
 
4. Διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμής των ενισχύσεων για τα Μέτρα 10 και 11 είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
 
5. Η δημόσια δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ 5323 Ε.Φ. 29/110 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα από την ανωτέρω πίστωση επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό (Κ.Α. Εσόδου 3919).
 
6. Το ελληνικό δημόσιο είναι δικαιούχος της κοινοτικής συμμετοχής, η οποία μεταφέρεται στο λογαριασμό αυτού, που τηρείται στο κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας.
 
7. Οι δαπάνες που αφορούν στην οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας ανέρχονται στο ποσό των 130.000.000 ευρώ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2019 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.