Διαφήμιση
Διαφήμιση
Ξεκινάει η διαδικασία πληρωμής για τα βιολογικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Σάββατο, 27 Αύγουστος 2016 14:50
26-biol 

Ξεκινάνε οι εργασίες πληρωμής έργων Μεταποίησης και γεωργοπεριβαλλοντικών Μέτρων όπως Βιολογικά, Νιτρορύπανση και Σπάνιες Φυλές μετά και τις οδηγίες προς τους εργαζομένους του ΟΠΕΚΕΠΕ που υπογράφει ο πρόεδρος του Οργανισμού, Αθανάσιος Καπρέλης.
 
Αναλυτικά για τη Μεταποίηση ισχύουν τα εξής:
Υποβολή αίτησης πληρωμής/προκαταβολής από δικαιούχο
 
Για την έγκριση δαπανών πράξεων για συγχρηματοδότηση τους από το Π.Α.Α. 2014-2020 στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μ 4.2.1, ο δικαιούχος υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα όρια της οποίας υλοποιείται η επένδυση, αίτημα πληρωμής (Έντυπα Ε_1) ή προκαταβολής (Έντυπα Ε_2) με τα δικαιολογητικά με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι χρηματοδοτικές προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ότι η πράξη εκτελέστηκε σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη (αρχική ή τροποποιημένη).
Αιτήσεις χορήγησης προκαταβολής
 
Ο δικαιούχος δύναται να αιτηθεί χορήγηση προκαταβολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 45 του Καν(ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Η χορήγηση προκαταβολής είναι δυνατή μετά την Απόφαση Ένταξης. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 63 του Καν(ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της δημόσιας ενίσχυσης που αφορά την επένδυση και η εκκαθάρισή της πρέπει να συναρτάται με τη σύσταση τραπεζικής εγγύησης (Εγγυητική Επιστολή) υπέρ ΟΠΕΚΕΠΕ που να αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της προκαταβολής.
 
Σημειώνεται πως η εγγυητική επιστολή έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα και είναι διατυπωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Ε_3) και ο δικαιούχος θα πρέπει να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διαχείριση της προκαταβολής και για την εξόφληση δαπανών για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
 
Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται επάνω στην Αίτηση Πληρωμής ότι έχει λάβει γνώση, για την υποχρέωση που αναλαμβάνει ότι με την εκκαθάριση της προκαταβολής, θα πρέπει πρώτα να καταβάλει τους τόκους στο τραπεζικό λογαριασμό υπέρ Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π. (Ι.Β.Α.Ν.: GR7801710170006445030038383) που τηρεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., που θα δημιουργηθούν από τη χορήγηση της προκαταβολής, προκειμένου να αποδεσμευτεί η εγγυητική επιστολή.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2019 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.