Διαφήμιση
Διαφήμιση
Με άρση έγκρισης κινδυνεύουν 8 οργανισμοί πιστοποίησης βιολογικών
Παρασκευή, 17 Μάρτιος 2017 17:06
 
17-org
 
udate 30/03/2017
 
...............................................................................................
 
Σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, αποφασίσθηκε η έκδοση αιτιολογημένης γνώμης με βάση την οποία 8 φορείς πιστοποίησης παραπέμπονται προς την Επιτροπή Παρατυπιών και Παραβάσεων των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επιβολή της κύρωσης «ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ», ενώ άλλοι τρεις φορείς παραπέμπονται στην ίδια επιτροπή για την επιβολή της κύρωσης «ΈΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΛΗΞΗ».
 
Το πρόβλημα που προέκυψε αφορά τυπικά ζητήματα μη εμπρόθεσμης κατάθεσης φακέλων 
 
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 86η/01.03.2017
Αρ. θέματος:23
 
Θέμα: «Έκδοση αιτιολογημένης γνώμης του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» για την επιβολή κυρώσεων σε Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας».
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α’), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ A 180).
 
2. Την υπ’ αριθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ Β’ 2284/13-10-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 919/131869/20-10-2014 (ΦΕΚ Β’ 2889/27-10-2014) και 9657/122441/10-11-2015 (ΦΕΚ Β’ 2537/25-11-2015) όμοιες.
 
 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
16-organic-life
 
 
3. Την υπ’ αριθμ. 3079/42636/17.04.2015(Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 270/21.04.2015) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 8866/112517/16.10.2015 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 739/20.10.2015), 11361/144942/23.12.2015 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 942/28.12.2015), 3509/49656/22.04.2016 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 220/26.04.2016) και 5337/71600/22.06.2016 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 325/23.06.2016) αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις οποίες διορίστηκαν τα μέλη του προσωρινού Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 8 της ανωτέρω ΚΥΑ όπως ισχύει.
 
4. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 11 του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, σύμφωνα με τις οποίες, στο Δ.Σ., που είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, εισηγείται ο Διευθύνων Σύμβουλος.
 
5. Τον Καν (ΕΚ) 834/07 της 28ης Ιουνίου του 2007 για την βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.
 
6. Την υπ' αριθμ. ΚΥΑ 245090/06, για τον καθορισμό συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του ΚΑΝ(ΕΟΚ) 2092/91.
 
7. Τον Κανονισμό Αξιολόγησης και Επίβλεψης του Συστήματος Ελέγχου των Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (BΓOE-R-01/4) AGROCERT (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.)
 
8. Την παράγραφο 3.5 του άρθρου 6 της ΚΥΑ αριθμ. 245090/06 που αφορά την υποχρέωση του ΟΕ&Π να διαβιβάζει στον ΕΛ.Γ.Ο- «ΔΗΜΗΤΡΑ» μέχρι 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους τα προβλεπόμενα από την εν λόγω παράγραφο στοιχεία.
 
9. Τις παραγράφους 2.2.β και 2.2.γ του άρθρου 6 της ΚΥΑ αριθμ. 245090/06 που αφορούν την υποχρέωση των ΟΕ&Π να πραγματοποιούν δειγματοληψίες για εργαστηριακή ανάλυση σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των ελεγχόμενων επιχειρηματιών και αιφνιδιαστικές επισκέψεις ελέγχου σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί των συμβεβλημένων επιχειρηματιών.
 
10. Το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 401/13.01.2015 έγγραφό μας με θέμα «Συλλογή στοιχείων βιολογικής γεωργίας για το έτος 2014», προς τους εγκεκριμένους ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
 
11. Τα από 21.03.2016 και 03.06.2016 Υπηρεσιακά Σημειώματα της προϊσταμένης του Τμήματος Επίβλεψης Ιδιωτικών Φορέων και Προδιαγραφών.
 
12. Το από 17.01.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Δ/νσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων.
 
13. Το γεγονός ότι από τον έλεγχο των στατιστικών στοιχείων βιολογικής γεωργίας για το έτος 2015 προέκυψε ότι ο ΟΕ&Π «ΔΗΩ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», με κωδικό GR-BIO-01:
 
-απέστειλε εκτός προθεσμίας τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 3.5 του άρθρου 6 της ΚΥΑ αριθμ. 245090/06, και ειδικότερα με το μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 02.02.2016 (αρ.πρωτ. ΕΛΓΟ 3906/03.02.16), με το υπ’ αριθμ. 3940-16/03.03.2016 έγγραφο (αρ. πρωτ. ΕΛΓΟ 8159/04.03.16) και με τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 07.03.2016 (αρ. πρωτ. ΕΛΓΟ 8624/08.03.16, 8600/08.03.16, 8590/08.03.16, 8591/08.03.16 και 8597/08.03.16).
 
-δεν έχει αποστείλει το μητρώο των επιχειρηματιών με τη μορφή που έχει υποδειχθεί σε όλους του ΟΕΠ. Κατά συνέπεια, δεν δύναται να ελεγχθεί η συμφωνία των αριθμούς των ενταγμένων επιχειρήσεων ανά κατηγορία όπως αυτά προκύπτουν από το μητρώο ενταγμένων επιχειρήσεων του (δειγματοληπτικός έλεγχος μέσω φίλτρων) με τους αντίστοιχους αριθμούς που δηλώθηκαν στο σχετικό ερωτηματολόγιο.
 
Σημειώνεται ότι έχουν επαναληφθεί τα ανωτέρω παραπτώματα και στα στοιχεία βιολογικής γεωργίας έτους 2014, με αποτέλεσμα την λήψη της υπ’ αριθμ. 05/71η/18.02.2016 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. στην οποία έχει αποφασιστεί η έκδοση αιτιολογημένης γνώμης προς την ΕΠ&Π των ΟΕ&Π για την επιβολή διοικητικής κύρωσης.
 
14. Το γεγονός ότι από τον έλεγχο των στατιστικών στοιχείων βιολογικής γεωργίας για το έτος 2015, προέκυψε ότι ο ΟΕ&Π «TÜV ΕΛΛΑΣ (TÜV NORD) A.E.», με κωδικό GR-BIO-13 απέστειλε εκτός προθεσμίας τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 3.5 του άρθρου 6 της ΚΥΑ αριθμ. 245090/06, και ειδικότερα με τα ηλεκτρονικά μηνύματα στις 15.04.2016 και 25.04.2016 (αρ.πρωτ. ΕΛΓΟ 15002/26.04.16).
 
Σημειώνεται ότι το ανωτέρω παράπτωμα έχει επαναληφθεί και στα στοιχεία βιολογικής γεωργίας έτους 2014, με αποτέλεσμα την λήψη της υπ’ αριθμ. 05/71η/18.02.2016 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. στην οποία έχει αποφασιστεί η έκδοση αιτιολογημένης γνώμης προς την ΕΠ&Π των ΟΕ&Π για την επιβολή διοικητικής κύρωσης.
 
15. Το γεγονός ότι από τον έλεγχο των στατιστικών στοιχείων βιολογικής γεωργίας για το έτος 2015, προέκυψε ότι ο ΟΕ&Π «GMCERT ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ–ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Ο.Ε.», με κωδικό GR-BIO-10 απέστειλε εκτός προθεσμίας τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 3.5 του άρθρου 6 της ΚΥΑ αριθμ. 245090/06, και ειδικότερα με τα ηλεκτρονικά μηνύματα στις 07.04.2016 (αρ.πρωτ. ΕΛΓΟ 12654/08.04.16)και 18.04.2016 (αρ.πρωτ. ΕΛΓΟ 13950/18.04.16).
 
Σημειώνεται ότι το ανωτέρω παράπτωμα έχει επαναληφθεί και στα στοιχεία βιολογικής γεωργίας έτους 2014, με αποτέλεσμα την λήψη της υπ’ αριθμ. 05/71η/18.02.2016 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. στην οποία έχει αποφασιστεί η έκδοση αιτιολογημένης γνώμης προς την ΕΠ&Π των ΟΕ&Π για την επιβολή διοικητικής κύρωσης και στα στοιχεία βιολογικής γεωργίας έτους 2013, με αποτέλεσμα την λήψη της υπ’ αριθμ. 07/42η/14.07.2014 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. στην οποία έχει αποφασιστεί η έκδοση αιτιολογημένης γνώμης προς την ΕΠ&Π των ΟΕ&Π για την επιβολή διοικητικής κύρωσης.
 
16. Το γεγονός ότι από τον έλεγχο των στατιστικών στοιχείων βιολογικής γεωργίας για το έτος 2015, προέκυψε ότι ο ΟΕ&Π «QMSCERT ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ», με κωδικό GR-BIO-12 απέστειλε εκτός προθεσμίας τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 3.5 του άρθρου 6 της ΚΥΑ αριθμ. 245090/06, και ειδικότερα με τα ηλεκτρονικά μηνύματα στις 10.02.2016 (αρ.πρωτ. ΕΛΓΟ 5323/12.02.16), 26.02.2016 (αρ.πρωτ. ΕΛΓΟ 7431/29.02.16), 21.04.2016 (αρ.πρωτ. ΕΛΓΟ 14659/22.04.16)και 31.05.2016 (αρ.πρωτ. ΕΛΓΟ 19576/01.06.16).
 
Σημειώνεται ότι το ανωτέρω παράπτωμα έχει επαναληφθεί και στα στοιχεία βιολογικής γεωργίας έτους 2014, με αποτέλεσμα την λήψη της υπ’ αριθμ. 05/71η/18.02.2016 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. στην οποία έχει αποφασιστεί η έκδοση αιτιολογημένης γνώμης προς την ΕΠ&Π των ΟΕ&Π για την επιβολή διοικητικής κύρωσης και στα στοιχεία βιολογικής γεωργίας έτους 2013, με αποτέλεσμα την λήψη της υπ’ αριθμ. 07/42η/14.07.2014 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. στην οποία έχει αποφασιστεί η έκδοση αιτιολογημένης γνώμης προς την ΕΠ&Π των ΟΕ&Π για την επιβολή διοικητικής κύρωσης.
 
17. Το γεγονός ότι από τον έλεγχο των στατιστικών στοιχείων βιολογικής γεωργίας για το έτος 2015, προέκυψε ότι ο ΟΕ&Π «ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ- ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Ο.Ε», με κωδικό GR-BIO-07 δεν απέστειλε τον Πίνακα του Παραρτήματος ΧΙΙΙγ του άρθρου 92στ του Καν 889/2008 σύμφωνα με το συγκεκριμένο υπόδειγμα.
 
Σημειώνεται ότι το ανωτέρω παράπτωμα έχει επαναληφθεί και στα στοιχεία βιολογικής γεωργίας έτους 2014, με αποτέλεσμα την λήψη της υπ’ αριθμ. 05/71η/18.02.2016 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. στην οποία έχει αποφασιστεί η έκδοση αιτιολογημένης γνώμης προς την ΕΠ&Π των ΟΕ&Π για την επιβολή διοικητικής κύρωσης.
 
18. Το γεγονός ότι από τον έλεγχο των στατιστικών στοιχείων βιολογικής γεωργίας για το έτος 2015, προέκυψε ότι ο ΟΕ&Π «EUROCERT A.E. – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ», με κωδικό GR-BIO-17:
 
- απέστειλε εκτός προθεσμίας τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 3.5 του άρθρου 6 της ΚΥΑ αριθμ. 245090/06, και ειδικότερα με το ηλεκτρονικό μήνυμα στις 03.02.2016 (αρ.πρωτ. ΕΛΓΟ 4139/04.02.16).
 
- πραγματοποίησε πρόσθετες επισκέψεις βάσει κινδύνου σε ποσοστό 6,67% επί των ελεγχόμενων επιχειρηματιών, σε αντίθεση με την υποχρέωσή του για πραγματοποίηση σε ποσοστό τουλάχιστον στο 10% των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των συμβάσεων.
 
19. Το γεγονός ότι από τον έλεγχο των στατιστικών στοιχείων βιολογικής γεωργίας για το έτος 2015, προέκυψε ότι ο ΟΕ&Π «Q-check I.K.E.», με κωδικό GR-BIO-16 απέστειλε εκτός προθεσμίας τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 3.5 του άρθρου 6 της ΚΥΑ αριθμ. 245090/06, και ειδικότερα με το ηλεκτρονικό μήνυμα στις 03.02.2016 (αρ.πρωτ. ΕΛΓΟ 3904/03.02.16).
 
Η παρέκκλιση των 3 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία, που ορίζεται στην παράγραφο 14 του άρθρου 27 του ΚΑΝ 834/07, για την αποστολή των στατιστικών στοιχείων από τον ανωτέρω ΟΕ&Π, κατά την άποψή μας είναι δυσανάλογη με την προβλεπόμενη κύρωση της «ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ» και τις επιπτώσεις που θα προκύψουν στο σύστημα ελέγχου. Ως εκ τούτου προτείνεται να μη παραπεμφθεί ο εν λόγω οργανισμός στην Επιτροπή Παρατυπιών & Παραβάσεων για την επιβολή κύρωσης «ΑΡΣΗ ΑΔΕΙΑΣ».
 
20. Το γεγονός ότι από τον έλεγχο των στατιστικών στοιχείων βιολογικής γεωργίας για το έτος 2015, προέκυψε ότι ο ΟΕ&Π «ΒΙΟΕΛΛΑΣ», με κωδικό GR-BIO-03:
 
-απέστειλε εκτός προθεσμίας τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 14 του άρθρου 27 του ΚΑΝ 834/07, και ειδικότερα με τα ηλεκτρονικά μηνύματα στις 02.02.2016 (αρ.πρωτ. ΕΛΓΟ 3923/ 03.02.16). Επίσης έγινε ορθή επανάληψη του πίνακα 2 του ερωτηματολογίου της Ε.Ε. με e-mail την 27/04/2016. Η παρέκκλιση των 2 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία, που ορίζεται στην παράγραφο 14 του άρθρου 27 του ΚΑΝ 834/07, για την αποστολή των στατιστικών στοιχείων από τον ανωτέρω ΟΕ&Π, κατά την άποψή μας είναι δυσανάλογη με την προβλεπόμενη κύρωση της «ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ» και τις επιπτώσεις που θα προκύψουν στο σύστημα ελέγχου. Ως εκ τούτου προτείνεται να μη παραπεμφθεί ο εν λόγω οργανισμός στην Επιτροπή Παρατυπιών & Παραβάσεων για την επιβολή κύρωσης «ΑΡΣΗ ΑΔΕΙΑΣ».
 
21. Το γεγονός ότι από τον έλεγχο των στατιστικών στοιχείων βιολογικής γεωργίας για το έτος 2015, προέκυψε ότι ο ΟΕ&Π «TUV AUSTRIA HELLAS LTD», με κωδικό GR-BIO-15:
 
-δεν έχει αποστείλει το μητρώο των επιχειρηματιών με τη μορφή που έχει υποδειχθεί σε όλους του ΟΕΠ. Κατά συνέπεια, δεν δύναται να ελεγχθεί η συμφωνία των αριθμούς των ενταγμένων επιχειρήσεων ανά κατηγορία όπως αυτά προκύπτουν από το μητρώο ενταγμένων επιχειρήσεων του (δειγματοληπτικός έλεγχος μέσω φίλτρων) με τους αντίστοιχους αριθμούς που δηλώθηκαν στο σχετικό ερωτηματολόγιο. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω παράπτωμα έχει επαναληφθεί και στα στοιχεία βιολογικής γεωργίας του έτους
 
2014, με αποτέλεσμα την λήψη της υπ’ αριθμ. 05/71η/18.02.2016 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. με την οποία έχει αποφασιστεί η έκδοση αιτιολογημένης γνώμης προς την ΕΠ&Π των ΟΕ&Π για την επιβολή διοικητικής κύρωσης.
 
22. Το γεγονός ότι από τον έλεγχο των στατιστικών στοιχείων βιολογικής γεωργίας για το έτος 2015, προέκυψε ότι ο ΟΕ&Π «Α.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ -IRIS», με κωδικό GR-BIO-06:
-απέστειλε εκτός προθεσμίας τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 3.5 του άρθρου 6 της ΚΥΑ αριθμ. 245090/06, και ειδικότερα με τα ηλεκτρονικά μηνύματα στις 12.04.2016 (αρ.πρωτ. ΕΛΓΟ 413058/12.04.156)) και στις 15.04.2016 (αρ.πρωτ. ΕΛΓΟ 13669/15.04.16). Σημειώνεται ότι το ανωτέρω παράπτωμα έχει επαναληφθεί και στα στοιχεία βιολογικής γεωργίας των ετών 2013 και 2014, με αποτέλεσμα την λήψη των υπ’ αριθμ. ε.η.δ. 7/42η/14.07.2014 και 05/71η/18.02.2016 Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. με τις οποίες έχει αποφασιστεί η έκδοση αιτιολογημένης γνώμης προς την ΕΠ&Π των ΟΕ&Π για την επιβολή διοικητικής κύρωσης. Επιπλέον, για το ίδιο παράπτωμα έχει επιβληθεί στον ΟΕ&Π η ποινή της έγγραφης επίπληξης σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 967/58817-16.05.2013 Απόφαση της επιτροπής Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων των Οργανισμών Ελέγχου & Πιστοποίησης.
 
23. Το γεγονός ότι από τον έλεγχο των στατιστικών στοιχείων βιολογικής γεωργίας για το έτος 2015, προέκυψε ότι ο ΟΕ&Π «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ I.Κ.Ε.», με κωδικό GR-BIO-02:
-απέστειλε εκτός προθεσμίας τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 3.5 του άρθρου 6 της ΚΥΑ αριθμ. 245090/06, και ειδικότερα με τα ηλεκτρονικά μηνύματα στις 22.03.2016 (αρ.πρωτ. ΕΛΓΟ 10645/23.03.16), στις 23.03.2016 (αρ.πρωτ. ΕΛΓΟ 10762/24.03.16) και στις 095.04.2016 (αρ.πρωτ. 12412/07.04.16). Επιπλέον, με την υπ’ αριθμ. ε.η.δ. 7/42η/14.07.2014 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. αποφασίστηκε η έκδοση αιτιολογημένης γνώμης προς την ΕΠ&Π των ΟΕ&Π για την επιβολή διοικητικής κύρωσης για το ίδιο παράπτωμα.
 
24. Την αριθμ. 7781/21.02.2017 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
 
Αποφασίζουμε
1. Την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» προς την Επιτροπή Παρατυπιών και Παραβάσεων των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επιβολή της κύρωσης “ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ” στους παρακάτω ΟΕ&Π, ως εξής:
 
1. «ΔΗΩ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», με κωδικό GR-BIO-1, δεδομένου ότι:
Α) δεν διαβίβασε, ως όφειλε στον ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ, μέχρι 31 Ιανουαρίου 2016, τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.5. του άρθρου 6 της ΚΥΑ αριθμ. 245090/06, στοιχεία, για δεύτερη συνεχή χρονιά.
 
Β) δεν απέστειλε τα στοιχεία του μητρώου των επιχειρηματιών του για το έτος 2015 όπως είχε υποδειχθεί, για δεύτερη συνεχή χρονιά.
 
2. «TÜV ΕΛΛΑΣ (TÜV NORD) AE», με κωδικό GR-BIO-13, δεδομένου ότι δεν διαβίβασε, ως όφειλε στον ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ, μέχρι 31 Ιανουαρίου 2016, τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.5. του άρθρου 6 της ΚΥΑ αριθμ. 245090/06, στοιχεία, για δεύτερη συνεχή χρονιά.
 
3. «EUROCERT A.E. – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ», με κωδικό GR-BIO-17, δεδομένου ότι:
Α) δεν διαβίβασε, ως όφειλε στον ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ, μέχρι 31 Ιανουαρίου 2016, τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.5. του άρθρου 6 της ΚΥΑ αριθμ. 245090/06, στοιχεία
 
Β) δε πραγματοποίησε το προβλεπόμενο στη παράγραφο 2β, του άρθρου 92γ του Καν.(ΕΚ) 889/08, ποσοστό συμπληρωματικών επισκέψεων ελέγχου (πρόσθετες επισκέψεις).
 
4. «Α.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ -IRIS», με κωδικό GR-BIO-06, δεδομένου ότι δεν διαβίβασε, ως όφειλε στον ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ, μέχρι 31 Ιανουαρίου 2016, τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.5. του άρθρου 6 της ΚΥΑ αριθμ. 245090/06, στοιχεία, για τρίτη συνεχή χρονιά.
 
5. «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», με κωδικό GR-BIO-02, δεδομένου ότι δεν διαβίβασε, ως όφειλε στον ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ, μέχρι 31 Ιανουαρίου 2016, τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.5. του άρθρου 6 της ΚΥΑ αριθμ. 245090/06, στοιχεία, για δεύτερη συνεχή χρονιά.
 
6. «ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ- ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Ο.Ε», με κωδικό GR-BIO-07, δεδομένου ότι δεν απέστειλε τον Πίνακα του Παραρτήματος ΧΙΙΙγ του άρθρου 92στ του Καν 889/2008 σύμφωνα με το συγκεκριμένο υπόδειγμα για δεύτερη συνεχή χρονιά.
 
7. «QMSCERT ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ», με κωδικό GR-BIO-12 δεδομένου ότι δεν διαβίβασε, ως όφειλε στον ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ, μέχρι 31 Ιανουαρίου 2016, τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.5. του άρθρου 6 της ΚΥΑ αριθμ. 245090/06, στοιχεία, για τρίτη συνεχή χρονιά.
 
8. «GMCERT», με κωδικό GR-BIO-10», με κωδικό GR-BIO-10, δεδομένου ότι δεν διαβίβασε, ως όφειλε στον ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ, μέχρι 31 Ιανουαρίου 2016, τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.5. του άρθρου 6 της ΚΥΑ αριθμ. 245090/06, στοιχεία, για τρίτη συνεχή χρονιά.
 
2. Την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» προς την Επιτροπή Παρατυπιών και Παραβάσεων των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επιβολή της κύρωσης “ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΛΗΞΗ ” στον παρακάτω ΟΕ&Π, ως εξής:
 
1. TUV-AUSTRIA ΕΛΛΑΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, με δ.τ. «TUV-AUSTRIA HELLAS LTD», με κωδικό GR-BIO-15, δεδομένου ότι δεν απέστειλε τα στοιχεία του μητρώου των επιχειρηματιών του για το έτος 2015 όπως είχε υποδειχθεί.
 
2. Q-check I.K.E., με κωδικό GR-BIO-16, δεδομένου ότι απέστειλε εκτός προθεσμίας τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 14 του άρθρου 27 του ΚΑΝ 834/07.
 
3. ΒΙΟΕΛΛΑΣ, με κωδικό GR-BIO-03, δεδομένου ότι απέστειλε εκτός προθεσμίας τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 14 του άρθρου 27 του ΚΑΝ 834/07.
 
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ Γεώργιος Καρέτσος
Η Γραμματέας του Δ.Σ. Αικατερίνη Νίκου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2019 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.