Διαφήμιση
Διαφήμιση
Ελεγχος και κανονισμός λειτουργίας των βιολογικών λαϊκών αγορών βιοκαλλιεργητών σύμφωνα με την ΚΥΑ
Τετάρτη, 03 Ιούλιος 2019 14:06
03-biologikes-laikes-elegxos 
 
Κανονισμός λειτουργίας - έλεγχος των αγορών βιοκαλλιεργητών σύμφωνα με την ΚΥΑ
 
Σύμφωνα με την ΚΥΑ που υπογράφηκε και ορίζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των βιολογικών λαϊκών, ορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας των βιολογικών λαϊκών, καθώς επίσης και τα αρμόδια όργανα ελέγχου.
 
Οι θέσεις των βιοκαλλιεργητών, θα προκύπτουν ύστερα από κλήρωση. Οι παραγωγοί, είναι υποχρεωμένοι, να έχουν αναρτημένο σε εμφανές σημείο το πιστοποιητικό συμμόρφωσης στους κανόνες βιολογικής γεωργίας και να καθαρίζουν το χώρο μετά τη λήξη της αγοράς.
 
Οι πάγκοι θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι ώστε να μην παρεμποδίζουν την πρόσβαση και μετακίνηση των πολιτών σε καταστήματα, οικίες κλπ ενώ τα μέλη είναι υποχρεωμένα να πληρώνουν ημερήσιο τέλος συμμετοχής.
 

organic-life
 
 
Ελεγχος στις βιολογικές αγορές.
 
Αρμόδιοι φορείς ελέγχου :
1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο των Αγορών Παραγωγών βιολογικών προϊόντων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους είναι:

α) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σε πανελλήνια κλίμακα.

β) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.

γ) Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων. δ) Οι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων (ΟΕΠ) σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων και οι οποίοι μπορούν να ελέγχουν τους παραγωγούς με τους οποίους έχουν ενεργές συμβάσεις.
 
 
………………………………………………………………………
Δείτε ακόμα:
………………………………………………………………………
 

ε) Οι υπηρεσίες των Δήμων. στ) Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα.

ζ) Ο ΕΦΕΤ.

η) Οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

θ) Η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως ζ΄ επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία στο βαθμό που τούτο παρίσταται αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους.

Τριμελείς Επιτροπές για τον έλεγχο των δηλουμένων ποσοτήτων
Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη τριμελείς επιτροπές με διετή θητεία, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο, μέσω αυτοψίας, των καλλιεργειών ή εκτροφών που δηλώνονται από τον παραγωγό σε αίτηση - υπεύθυνη δήλωση και τα οποία ο παραγωγός πρόκειται να διακινήσει μέσω της αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων.
 
2. Οι τριμελείς επιτροπές αποτελούνται από:
 
α) Έναν γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπόνο ή έναν κτηνίατρο ή τεχνολόγο ζωικής παραγωγής που υπηρετεί στη ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.
 
β) Έναν υπάλληλο που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και κατά προτίμηση στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού αυτής, με τον αναπληρωτή του.
 
γ) Ένα μέλος από τις Δ.Ε. των αυτοδιαχειριζόμενων φορέων της οικείας Περιφέρειας. Στην περίπτωση που στην περιφέρεια δεν υφίσταται κανένας αυτοδιαχειριζόμενος φορέας, τη θέση του καταλαμβάνει ο πρόεδρος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των οικείων συλλόγων βιοκαλλιεργητών, στην περίπτωση που δεν υφίσταται σύλλογος βιοκαλλιεργητών, ως μέλος της επιτροπής ορίζεται ένας γεωπόνος του μεγαλύτερου πληθυσμιακά δήμου της περιφερειακής ενότητας.
 
 
organic-life-botana
 
 
 
Ολόκληρος ο κανονισμός λειτουργία και έλεγχος των βιολογικών λαϊκών:
 
Άρθρο 12
Κανονισμός Λειτουργίας των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων
 
Για την ομαλή λειτουργία των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων κάθε αυτοδιαχειριζόμενος φορέας εκδίδει «Κανονισμό λειτουργίας αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων», ο οποίος κοινοποιείται στην Αρμόδια Αρχή εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή του. Για κάθε τροποποίηση του κανονισμού ο αυτοδιαχειριζόμενος φορέας οφείλει να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή. Ο εν λόγω κανονισμός λειτουργίας πρέπει να είναι σύμφωνος:

α) Με τις διατάξεις της παρούσας,

β) Με το πρότυπο 1428 του ΕΛΟΤ για τις «Αγορές Βιοκαλλιεργητών - Απαιτήσεις Λειτουργίας», στο πλαίσιο που αυτό δεν είναι αντίθετο με τις διατάξεις της παρούσας,

γ) Με το καταστατικό λειτουργίας κάθε αυτοδιαχειριζόμενου φορέα παραγωγών.

Στον εν λόγω κανονισμό λειτουργίας ορίζονται, κατ’ ελάχιστον, τα εξής:

α. Οι υποχρεώσεις των παραγωγών/ συνεταιρισμών - μελών του.

β. Η οριοθέτηση και η διαγράμμιση του χώρου της αγοράς, η διαγράμμιση και η αρίθμηση των θέσεων, όπου τοποθετούνται οι παραγωγοί/συνεταιρισμοί και οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων. Οι θέσεις των παραγωγών πρέπει να είναι οριοθετημένες κατά τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και καταστημάτων, να μην κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Το μήκος πρόσοψης των εγκαταστάσεων πώλησης, ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.1. του προτύπου ΕΛΟΤ 1428 για τις αγορές βιοκαλλιεργητών-απαιτήσεις λειτουργίας. Σε περίπτωση μη προσέλευσης παραγωγού, η εγκατάσταση πώλησης του διπλανού παραγωγού δεν επεκτείνεται για κανένα λόγο.

γ. Οι ημέρες και οι ώρες διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης της αγοράς και ειδικότερα, καθορίζονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παραγωγών, η φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων, καθώς και η αποκομιδή των απορριμμάτων.

δ. Η υποχρέωση των παραγωγών να τηρούν καθαρό το χώρο που χρησιμοποιούν και να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου.

ε. Η μορφή των εκθετηρίων των παραγωγών, τα οποία πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού. Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων.

στ. Η υποχρέωση των παραγωγών να αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο το αποδεικτικό έγγραφο του άρθρου 68 του Καν. 889/2008 της Επιτροπής, καθώς και την τιμή πώλησης των προϊόντων.

ζ. Κανόνες για ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά των μελών του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα προς τους καταναλωτές.

η. Η υποχρέωση των μελών του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα για τη διευκόλυνση και συνδρομή των ελεγκτικών οργάνων κατά τον έλεγχο.

θ. Η υποχρέωση του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα να απασχολεί Γεωπόνο, καθώς και οι αρμοδιότητές του.

ι. Τα καθήκοντα των εποπτών του άρθρου 15.

ια. Η υποχρέωση του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα να χρηματοδοτεί τον αυτοέλεγχο της αγοράς.

ιβ. Η υποχρέωση πραγματοποίησης από τον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα αιφνιδιαστικών δειγματοληπτικών ελέγχων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των Αγορών, στο πλαίσιο του αυτοελέγχου, και η συνεργασία για το σκοπό αυτό με πιστοποιημένα εργαστήρια για την πραγματοποίηση των αναλύσεων.

ιγ. Οι κυρώσεις από τον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα σε περιπτώσεις παραβίασης του καταστατικού του και του κανονισμού λειτουργίας του.

ιδ. Τον καθορισμό του ύψους του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 14.

ιε. Η υποχρέωση τοποθέτησης στην είσοδο της αγοράς πίνακα ανακοινώσεων και κυτίο υποδείξεων και παρατηρήσεων για τους καταναλωτές.
 
Άρθρο 13
Χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών
 
Οι αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων μπορούν να λειτουργούν είτε σε δημόσιο χώρο του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, είτε σε ιδιωτικό χώρο με ευθύνη του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα, διασφαλίζοντας πρόσβαση σε όλους τους πολίτες. Οι δημόσιοι χώροι καθορίζονται μετά από έγκριση του Δήμου ή της Περιφερειακής Ενότητας κατά περίπτωση, ενώ για τους ιδιωτικούς χώρους την ευθύνη έχει ο αυτοδιαχειριζόμενος φορέας.

Για τον καθορισμό των χώρων λειτουργίας των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων απαιτείται η αιτιολογημένη και έγγραφη γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής σχετικά με τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις που προκαλούνται από τη λειτουργία τους, η οποία ζητείται από τον αρμόδιο φορέα. Αν η γνώμη της αστυνομικής αρχής δεν υποβληθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, η απόφαση του αρμόδιου φορέα για τον καθορισμό του χώρου λειτουργίας μίας αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων εκδίδεται χωρίς τη γνώμη αυτή.
 
Άρθρο 14
Ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων

1. Οι παραγωγοί και οι συνεταιρισμοί, οι οποίοι μετέχουν στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων, υποχρεούνται να καταβάλλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στους αυτοδιαχειριζόμενους φορείς, στους οποίους είναι μέλη. Το εν λόγω τέλος προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διοικητική τους υποστήριξη, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση αυτών, καθώς και την προβολή τους.

2. Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται από τον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα με απόφαση της γενικής του συνέλευσης, μετά από πρόταση της Δ.Ε., ανά ημέρα και ανά τρέχον μέτρο εκθετηρίου, και καταβάλλεται επί αποδείξει στους επόπτες της αγοράς κάθε φορά που συμμετέχουν σε αυτή.

3. Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν των δέκα πέντε (15) ημερών, συνεπάγεται την αποβολή του από την αγορά, κατόπιν σχετικής απόφασης της Δ.Ε.. Ο παραγωγός ή ο συνεταιρισμός επανέρχεται στην αγορά με απόφαση της Δ.Ε., εφόσον εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλές του.

4. Τα έσοδα που εισπράττονται από τους αυτοδιαχειριζόμενους φορείς των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων, σε ποσοστό 80% περιέρχονται στους ίδιους και σε ποσοστό 20% αποδίδονται, το αργότερο κάθε τρίμηνο, στον οικείο Δήμο για να καλύπτονται τα έξοδα καθαριότητας και για την κατάληψη των χώρων κατά τη λειτουργία των αγορών. Σε περίπτωση που η αγορά λειτουργεί σε ιδιωτικό χώρο τα έσοδα περιέρχονται καθ’ ολοκληρία στον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα.

5. Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους στους αυτοδιαχειριζόμενους φορείς των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων, απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ Δήμων του άρθρου 21 του β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α’ 171) για την καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος για τη χρήση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ. 24-9/20.10.1958 ή όποια άλλη οικονομική επιβάρυνση για παρεχόμενες από τους Δήμους και τις Περιφέρειες υπηρεσίες, σχετικές με τη λειτουργία των αγορών.
 
Άρθρο 15
Επόπτες αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων. Καθήκοντα και αρμοδιότητες
 
Με απόφαση της Δ.Ε. του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα ορίζονται δύο μέλη από τους παραγωγούς του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα, εφεξής καλούμενοι επόπτες, με σκοπό τον έλεγχο του χώρου της αγοράς, καθώς και τη μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία της. Κάθε παραγωγός μέλος του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα, ο οποίος διατηρεί αποδεικτικό έγγραφο του άρθρου 68 του καν. 889/2008 της Επιτροπής εν ισχύ και ο οποίος δεν έχει παραπέσει σε παρατυπίες ή παραβάσεις των καν. 834/2007 και 889/2008, δύναται να οριστεί για τη θέση αυτή. Οι παραγωγοί αυτοί ορίζονται για θητεία έξι (6) μηνών. Για τη διευθέτηση θεμάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της αγοράς, οι παραγωγοί αυτοί συνεργάζονται με τα μέλη της Δ.Ε..

Οι επόπτες συνεπικουρούν το έργο του Γεωπόνου που χρησιμοποιεί η αγορά για τον αυτοέλεγχό της και, ειδικότερα, ελέγχουν τις προσκομιζόμενες ποσότητες, σύμφωνα με τα δελτία αποστολής, τη βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής και του αποδεικτικού εγγράφου του άρθρου 68 του καν. 889/2008 της Επιτροπής, και τους προσερχόμενους πωλητές, καταγράφουν αυτούς που απουσιάζουν, ελέγχουν τους λόγους απουσίας τους και ενημερώνουν την Δ.Ε., και καταγράφουν τις κενές θέσεις και ενημερώνουν τη Δ.Ε. για τα κενά. Συμβουλεύουν τους πωλητές για την ορθή τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της αγοράς και τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, τοποθετούν παραγωγούς σε προσωρινές θέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας. Ελέγχουν τα αποδεικτικά έγγραφα των παραγωγών να είναι σε ισχύ και τα προϊόντα που πωλούνται σε βιολογικό στάδιο και μεριμνούν για τη φύλαξη της αγοράς.

Οι επόπτες, μετά το πέρας της λειτουργίας της αγοράς, συντάσσουν ημερήσια αναφορά και την παραδίδουν στην Δ.Ε. για τυχόν επιβολή κυρώσεων ή συστάσεων, κατά περίπτωση. Κάθε αυτοδιαχειριζόμενος φορέας δύναται να ορίσει ένα ποσό ως αποζημίωση των Εποπτών. Παύση των εποπτών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με απόφαση της Δ.Ε., αν διαπιστωθεί ότι δεν ανταποκρί-νονται στο έργο τους.
 
Άρθρο 16
Τοποθέτηση και κατανομή των παραγωγών/ συνεταιρισμών σε θέσεις στις αγορές
 
Μετά την έκδοση απόφασης ίδρυσης μιας Αγοράς Παραγωγών βιολογικών προϊόντων από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο αυτοδιαχειριζόμενος φορέας τοποθετεί και κατανέμει τους παραγωγούς/συνεταιρισμούς μέλη του σε θέσεις, κατόπιν κλήρωσης, η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης του φορέα.

Στην περίπτωση που απομείνουν κενές θέσεις η Δ.Ε. του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα δύναται να τοποθετήσει νέα μέλη παραγωγούς/συνεταιρισμούς, μετά από αίτησή τους προς τον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα, δεξιά και αριστερά των θέσεων που έχουν καταληφθεί από τα ήδη υπάρχοντα μέλη, με τη σειρά που αυτοί το έχουν αιτηθεί. Όταν κάποια μέλη αποχωρήσουν οριστικά από την αγορά και δημιουργηθούν κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται, κατόπιν κληρώσεως, πρώτα από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς/συνεταιρισμούς που είναι ήδη μέλη του φορέα και επιθυμούν να αλλάξουν θέση. Οι κενές θέσεις που δημιουργούνται ήκαι απομένουν κληρώνονται σε νέα μέλη.
 
Κενές θέσεις που δημιουργούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όχι όμως μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών, λόγω μη προσέλευσης των δικαιούχων παραγωγών/συνεταιρισμών αιτιολογημένα με δήλωσή τους προς τον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα, στην οποία αναλύονται οι λόγοι της μη προσέλευσής τους, μπορούν να κατανεμηθούν μόνο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε άλλα παλαιά ή νέα μέλη. Μετά την επιστροφή του ο δικαιούχος παραγωγός/ συνεταιρισμός καταλαμβάνει αυτοδίκαια τη θέση που κα-τείχε πριν την απουσία του.

Οι εποχιακοί παραγωγοί δεν καταλαμβάνουν μόνιμες θέσεις αλλά τοποθετούνται με απόφαση του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα.
 
Άρθρο 17
Τριμελείς Επιτροπές για τον έλεγχο των δηλουμένων ποσοτήτων

1. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη τριμελείς επιτροπές με διετή θητεία, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο, μέσω αυτοψίας, των καλλιεργειών ή εκτροφών που δηλώνονται από τον παραγωγό σε αίτησηυπεύθυνη δήλωση και τα οποία ο παραγωγός πρόκειται να διακινήσει μέσω της αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων. Στην εν λόγω αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει επίσης να δηλώνονται οι αναμενόμενες ποσότητες παραγωγής κατά περίπτωση, η θέση και η έκταση των αγροτεμαχίων, το μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου, η έναρξη και η λήξη διάθεσης των προϊόντων, καθώς και οι αποθηκευτικοί χώροι, τα ψυγεία ή άλλος εξοπλισμός που κατέχει ή μισθώνει.
Η ως άνω αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 
α) αντίγραφο της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ στο πλαίσιο του ΟΣΔΕ,
 
β) αποδεικτικό έγγραφο του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) 889/2008 από ΟΕΠ, σύμφωνα με τις κείμενες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, σε ισχύ για τα προϊόντα τα οποία ο παραγωγός πρόκειται να διαθέσει στην αγορά παραγωγών βιολογικών προϊόντων,
 
γ) τυχόν παραστατικά που έχει ήδη εκδώσει ο παραγωγός κατά τη διάρκεια διάθεσης των προϊόντων του.

Μετά το πέρας του ελέγχου από την τριμελή επιτροπή εκδίδεται βεβαίωση, η οποία υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο.

Η ως άνω αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υποβάλλεται από τον παραγωγό κάθε χρόνο και να επικαιροποιείται σε κάθε περίπτωση αλλαγής κατά τη διάρκεια του χρόνου και να αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ με κοινοποίηση στον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα. Αρμόδια επιτροπή για τον έλεγχο είναι η επιτροπή εντός των γεωγραφικών ορίων της οποίας βρίσκεται η καλλιέργεια.
 
2. Οι τριμελείς επιτροπές αποτελούνται από:
α) Έναν γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπόνο ή έναν κτηνίατρο ή τεχνολόγο ζωικής παραγωγής που υπηρετεί στη ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, ανάλογα με το αν το αντικείμενο της εμπορίας που ελέγχεται είναι φυτικής ή ζωικής προέλευσης. Αν δεν επαρκεί ο αριθμός των υπαλλήλων του κλάδου αυτού για τη συγκρότηση της επιτροπής, πρόεδρος αυτής, με τον αναπληρωτή του, μπορεί να ορισθεί υπάλληλος του ίδιου κλάδου που υπηρετεί στην Περιφέρεια ή στο Δήμο.
 
β) Έναν υπάλληλο που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και κατά προτίμηση στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού αυτής, με τον αναπληρωτή του.
 
γ) Ένα μέλος από τις Δ.Ε. των αυτοδιαχειριζόμενων φορέων της οικείας Περιφέρειας. Στην περίπτωση που στην περιφέρεια δεν υφίσταται κανένας αυτοδιαχειριζόμενος φορέας, τη θέση του καταλαμβάνει ο πρόεδρος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των οικείων συλλόγων βιοκαλλιεργητών, στην περίπτωση που δεν υφίσταται σύλλογος βιοκαλλιεργητών, ως μέλος της επιτροπής ορίζεται ένας γεωπόνος του μεγαλύτερου πληθυσμιακά δήμου της περιφερειακής ενότητας.

Όλα τα ανωτέρω μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

3. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτείται μία τριμελής επιτροπή.

4. Οι τριμελείς επιτροπές υποχρεούνται πέραν του αρχικού ελέγχου να διεξάγουν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 30% των μελών του φορέα κατ’ έτος.
 
balloon-tsantes

5. Με μέριμνα του προέδρου της τριμελούς επιτροπής οι έλεγχοι στο ποσοστό της παραγράφου 4 διενεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την περίοδο διάθεσης των προϊόντων.
Αν υπάρχει απόκλιση μεταξύ των ποσοτήτων ιδιοπαραγωγής των καλλιεργειών ή των εκτροφών που δηλώνουν οι παραγωγοί και αυτών που η τριμελής επιτροπή διαπιστώνει κατά τον επιτόπιο έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 20%, εκδίδεται έκθεση ελέγχου στην οποία αναφέρονται οι διαπιστωθείσες αποκλίσεις. Η εν λόγω έκθεση υπογράφεται από τον ελεγχόμενο και αποστέλλεται στον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα και στην αρμόδια αρχή ελέγχου.

6. Πέραν των περιπτώσεων των παρ. 1 και 4, επιτόπιος έλεγχος διεξάγεται και στις εξής περιπτώσεις:
α) εάν υπάρχει υπόνοια ότι τα είδη που πωλούνται δεν προέρχονται από καλλιέργεια του παραγωγού και

β) σε περίπτωση σχετικής καταγγελίας.

Αν κατά τη διάρκεια ελέγχων αυτών διαπιστωθούν αποκλίσεις από την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού ή άλλες παρατυπίες ή παραβάσεις, εκδίδεται έκθεση ελέγχου στην οποία αναφέρονται τα ως άνω ευρήματα. Η εν λόγω έκθεση υπογράφεται από τον ελεγχόμενο και αποστέλλεται στον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα.

7. Για να διεξαχθεί έλεγχος ή συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής ενημερώνονται εγγράφως όλα τα μέλη της, με μέριμνα του προέδρου της. Αν κάποιο μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να παραστεί, οφείλει να αιτιολογήσει εγγράφως στον πρόεδρο της επιτροπής τους λόγους της απουσίας του, πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της επιτροπής, ώστε να κληθεί ο νόμιμος αναπληρωτής του.
 
Άρθρο 18
Έλεγχοι-Διαδικασία επιβολής κυρώσεων
 
1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο των Αγορών Παραγωγών βιολογικών προϊόντων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους είναι:

α) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σε πανελλήνια κλίμακα.

β) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.

γ) Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων. δ) Οι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων (ΟΕΠ) σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων και οι οποίοι μπορούν να ελέγχουν τους παραγωγούς με τους οποίους έχουν ενεργές συμβάσεις.

ε) Οι υπηρεσίες των Δήμων. στ) Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα.

ζ) Ο ΕΦΕΤ.

η) Οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

θ) Η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως ζ΄ επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία στο βαθμό που τούτο παρίσταται αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους.

2. Ο έλεγχος αφορά:
α) Την τήρηση από την Αγορά Παραγωγών βιολογικών προϊόντων και τα μέλη της, του Κανονισμού Λειτουργίας της και των διατάξεων της παρούσας.

β) Την ταυτοποίηση των μελών της Αγοράς Παραγωγών ή των τυχόν αναπληρωτών τους καθώς και των ατόμων που τους υποβοηθούν.

γ) Τον έλεγχο κατοχής αποδεικτικού εγγράφου, σε ισχύ, του άρθρου 68 του καν. 889/2008 και ότι τα προϊόντα που διακινούνται από τον παραγωγό είναι σε βιολογικό στάδιο.

δ) Τη διενέργεια δειγματοληψιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, με σκοπό την ανίχνευση απαγορευμένων προϊόντων και ουσιών στη βιολογική παραγωγή.

ε) Τον έλεγχο των δελτίων αποστολής των ποσοτήτων που διακινούνται στις αγορές και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων.

στ) Την κατοχή και χρήση ταμειακής μηχανής.

Ο έλεγχος των Δ.Α.Ο.Κ. έγκειται κυρίως στο ως άνω σημείο

δ) καθώς και στον έλεγχο της τήρησης του καταστατικού του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα και του κανονισμού λειτουργίας της αγοράς.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της παραγράφου 1 οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους για τη διάχυση της πληροφορίας των ελέγχων που διεξάγουν και να κοινοποιούν τις τυχόν επιβαλλόμενες κυρώσεις στους αρμόδιους κατά περίπτωση αυτοδιαχειριζόμενους φορείς προκειμένου να εφαρμόσουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας, καθώς και στις αρμόδιες ΔΑΟΚ.

3. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ 1 του παρόντος άρθρου διεξάγονται με βάση τη γενική εκτίμηση κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα εξής κριτήρια:

α) Τα αποτελέσματα των προηγούμενων ελέγχων.

β) Την ποσότητα των διακινούμενων προϊόντων.

γ) Τον κίνδυνο ανάμειξης προϊόντων.

δ) Τους νέους παραγωγούς ενταγμένους στην αγορά.

ε) Τον τύπο και την αξία των προϊόντων.

στ) Την απότομη αύξηση των διακινούμενων ποσοτήτων.

ζ) Τα παράπονα των καταναλωτών και τις καταγγελίες.

η) Τις υποψίες για παραβάσεις και παρατυπίες.

θ) Τις υποψίες ή και καταγγελίες για μη εφαρμογή από τον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα του καταστατικού του και του κανονισμού λειτουργίας της αγοράς.

4. Υποχρεώσεις και καθήκοντα ελεγκτών
α) Τα δημόσια όργανα που διενεργούν ελέγχους κατ’ εφαρμογή του παρόντος οφείλουν να επιδεικνύουν στον ελεγχόμενο τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως εντολή ελέγχου, καθώς και τα έγγραφα ταυτοποίησής τους, ήτοι δελτίο υπηρεσιακής ή αστυνομικής ταυτότητας, εκτός αν από τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τα όργανα αυτά προβλέπεται κάτι διαφορετικό.
 
β) Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, για την οποία τα ελεγκτικά όργανα του παρόντος δεν έχουν αρμοδιότητα επιβολής κύρωσης ή έχουν από κοινού με άλλη υπηρεσία, αποστέλλουν αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία για τις περαιτέρω δικές της ενέργειες την έκθεση ελέγχου της περίπτωσης δ) της παρούσας παραγράφου.
 
γ) Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
 
δ) Μετά τη διενέργεια κάθε ελέγχου οι ελεγκτές συντάσσουν και υπογράφουν έκθεση ελέγχου στην οποία αναγράφονται:
i) Τα στοιχεία της ταυτοποίησης του παραβάτη παραγωγού ή συνεταιρισμού, καθώς και ο αυτοδιαχειριζόμενος φορέας στον οποίο ανήκει ή τα στοιχεία του παραβάτη αυτοδιαχειριζόμενου φορέα.
 
ii) Ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης της παράβασης και
 
iii)Συνοπτική περιγραφή της παράβασης και των διατάξεων που την προβλέπουν.

Στην έκθεση ελέγχου, η οποία συνιστά την πράξη επιβολής της κύρωσης, ο ελεγχόμενος δύναται να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις του για τα αποτελέσματα του ελέγχου. Αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου τηρείται από τους ελεγκτές και κατατίθεται στον αρμόδιο φορέα ελέγχου για επιβολή κυρώσεων. Επίσης, αντίγραφο κοινοποιείται με αποδεικτικό παράδοσης στον ελεγχόμενο παραγωγό με κοινοποίηση στη Δ.Ε. του αρμόδιου αυτοδιαχειριζόμενου φορέα και στην αρμόδια ΔΑΟΚ ή στη Δ.Ε. του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα και στην αρμόδια ΔΑΟΚ, εφόσον η μη συμμόρφωση αφορά παράβαση του Φορέα ως προς το καταστατικό του και τον Κανονισμό Λειτουργίας της αγοράς.
Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να υπογράφουν τη σχετική έκθεση ελέγχου.

5. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται:
α. Να διευκολύνουν και να συνδράμουν τον έλεγχο.

β. Να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο της αγοράς, στο χώρο που τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στα μέσα μεταφοράς των προϊόντων καθώς και στο χώρο παραγωγής τους, και

γ. Να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία.

6. Η συχνότητα των τακτικών ελέγχων σε κάθε Αγορά Παραγωγών βιολογικών προϊόντων καθορίζεται από την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που διέπει την παραγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων και από τις αρμόδιες Αρχές που αναφέρονται στην παρ.1 του παρόντος άρθρου. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται οποτεδήποτε, κατόπιν εντολής των αρμοδίων αρχών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, είτε έπειτα από καταγγελία.
 
7. Στις περιπτώσεις που ο παραγωγός είναι μέλος σε περισσότερους αυτοδιαχειριζόμενους φορείς, κάθε αυτοδιαχειριζόμενος φορέας στέλνει την έκθεση ελέγχου με τα αποτελέσματα του ελέγχου της παραγράφου 4 και στους άλλους αυτοδιαχειριζόμενους φορείς, μέλος των οποίων είναι ο παραγωγός.

8. Εκτός των αρμοδίων υπηρεσιών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που ορίζονται για τον έλεγχο των αγορών παραγωγών, και οι αυτοδιαχειριζόμενοι φορείς στο πλαίσιο του αυτοελέγχου τους είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν τους ελέγχους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στο σύνολο των μελών τους και να συντάσσουν έκθεση ελέγχου την οποία θα τηρούν σε σχετικό αρχείο και θα είναι στη διάθεση της Ελεγκτικής ομάδας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η εν λόγω έκθεση θα αποστέλλεται ανά εξάμηνο στην αρμόδια αρχή για ενημέρωση και λήψη των απαιτούμενων μέτρων.

Άρθρο 19 Διοικητικές Κυρώσεις

1. Για τις παραβάσεις της παρούσας απόφασης οι αρμόδιες αρχές ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 18 επιβάλλουν, κατά το λόγο αρμοδιότητάς τους, τις κυρώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία που τις διέπει.

2. Τα διοικητικά πρόστιμα βεβαιώνονται ταμειακά, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (υ.δ. 356/1974-Α’90) και αποδίδονται ανάλογα με το φορέα που επέβαλε το πρόστιμο, ως εξής:
 
α) αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από όργανο Ο.Τ.Α. α’ ή β’βαθμού, αυτό αποδίδεται, κατά ποσοστό 100% στον Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού, αντίστοιχα.

β) σε κάθε άλλη περίπτωση, το πρόστιμο εμφανίζεται, κατά ποσοστό 100%, στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.
 
 
 
 
 
Περισσότερα βιολογικά νέα
 
 
 
 
 

Σου αρέσει το organiclife.gr / Like... έκανες ;

 
 
 
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2019 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.