Διαφήμιση
Ποιος είναι ο Εθνικός και ο Κοινοτικός κανονισμός για τη βιολογική καλλιέργεια ; Η νομοθεσία για τα βιολογικά
10-nomothesia 
 
                Ποιος είναι ο Εθνικός και ο Κοινοτικός
                                 κανονισμός για τη βιολογική καλλιέργεια ;
                           Η νομοθεσία για τα βιολογικά
 
Τα βιολογικά προϊόντα, έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, αφού αποτελούν σίγουρα την πιο ενδεδειγμένη διατροφική επιλογή, αφού πρόκειται για καθαρά τρόφιμα, απαλλαγμένα από χημικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ορμόνες και λοιπές επικίνδυνες για τον οργανισμό ουσίες.
 
Για να διατεθεί ένα προϊόν στην αγορά ως βιολογικό, δεν αρκεί ο λόγος του παραγωγού, πως δε χρησιμοποιεί χημικά φυτοφάρμακα και σκευάσματα, ορμόνες, αντιβιοτικά κλπ, αλλά πρέπει να πιστοποιηθούν ολόκληρα τα στάδια παραγωγής, από το χωράφι έως το ράφι, πως ακολουθούν τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής.
 
Αυτό το έργο, το έχουν λάβει οι οργανισμοί πιστοποίησης, οι οποίοι ελέγχονται από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα ( ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ), ο οποίος εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 
Η νομοθεσία για τα βιολογικά :
 
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
 
01. Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2018/848  όπως τροποποιείται και ισχύει.
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου
 
02. Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2017/625 , όπως τροποποιείται και ισχύει. 
Κανονισμός (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
 
03. Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2020/464 , όπως τροποποιείται και ισχύει. 
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/464 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2020 για τη θέσπιση ορισμένων κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα έγγραφα που απαιτούνται για την αναδρομική αναγνώριση περιόδων για σκοπούς μετατροπής, την παραγωγή βιολογικών προϊόντων και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη
 
04. Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/279 , όπως τροποποιείται και ισχύει.
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/279 της Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ελέγχους και άλλα μέτρα για την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας και της συμμόρφωσης στη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση βιολογικών προϊόντων
 
05. Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/1165 , όπως τροποποιείται και ισχύει.
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1165 της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2021 για την έγκριση ορισμένων προϊόντων και ουσιών για χρήση στη βιολογική παραγωγή και την κατάρτιση των καταλόγων τους 
 
06. Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/1378 , όπως τροποποιείται και ισχύει. 
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1378 της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2021 για τη θέσπιση ορισμένων κανόνων σχετικά με το πιστοποιητικό που χορηγείται σε επιχειρήσεις, ομάδες επιχειρήσεων και εξαγωγείς τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στις εισαγωγές βιολογικών και υπό μετατροπή προϊόντων στην Ένωση και για την κατάρτιση του καταλόγου των αναγνωρισμένων αρχών ελέγχου και φορέων ελέγχου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
 
07. Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/2119 , όπως τροποποιείται και ισχύει. 
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2119 της Επιτροπής της 1ης Δεκεμβρίου 2021 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με ορισμένα αρχεία ή μητρώα και δηλώσεις που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις και τις ομάδες επιχειρήσεων και σχετικά με τα τεχνικά μέσα για την έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/1378 της Επιτροπής όσον αφορά την έκδοση του πιστοποιητικού για επιχειρήσεις, ομάδες επιχειρήσεων και εξαγωγείς τρίτων χωρών
 
 
08. Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/2307 , όπως τροποποιείται και ισχύει.
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2307 της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2021 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τα έγγραφα και τις κοινοποιήσεις που απαιτούνται για τα βιολογικά και τα υπό μετατροπή προϊόντα που προορίζονται για εισαγωγή στην Ένωση
 
09. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2020/427 , όπως τροποποιείται και ισχύει. 
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/427 της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους λεπτομερείς κανόνες παραγωγής για τα βιολογικά προϊόντα
 
10. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2020/1794 , όπως τροποποιείται και ισχύει.
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1794 της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος II μέρος Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση υπό μετατροπή και μη βιολογικού φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
 
11. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2020/2146 , όπως τροποποιείται και ισχύει. 
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/2146 της Επιτροπής της 24ης Σεπτεμβρίου 2020 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά έκτακτους κανόνες παραγωγής στον τομέα της βιολογικής παραγωγής
 
12. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/642 , όπως τροποποιείται και ισχύει.
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/642 της Επιτροπής της 30ής Οκτωβρίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην επισήμανση των βιολογικών προϊόντων
 
13. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/715 , όπως τροποποιείται και ισχύει. 
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/715 της Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις ομάδες επιχειρήσεων
 
14. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/716 , όπως τροποποιείται και ισχύει. 
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/716 της Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες βιολογικής παραγωγής για τους σπόρους με φύτρο και τις κεφαλές κιχωρίου, για τις ζωοτροφές για ορισμένα ζώα υδατοκαλλιέργειας και για τις αντιπαρασιτικές αγωγές για ζώα υδατοκαλλιέργειας
 
15. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/771 , όπως τροποποιείται και ισχύει. 
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/771 της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2021 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων και προϋποθέσεων για τους ελέγχους των αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων στον τομέα της βιολογικής παραγωγής και για τους επίσημους ελέγχους των ομάδων επιχειρήσεων
 
16. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/1006 , όπως τροποποιείται και ισχύει. 
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1006 της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το υπόδειγμα πιστοποιητικού που βεβαιώνει τη συμμόρφωση με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής
 
17. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/1189 , όπως τροποποιείται και ισχύει. 
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1189 της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2021 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό συγκεκριμένων γενών ή ειδών
 
18. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/1342 , όπως τροποποιείται και ισχύει. 
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1342 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2021 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με κανόνες για τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλονται από τρίτες χώρες και από τις αρχές ελέγχου και τους φορείς ελέγχου για τους σκοπούς της εποπτείας της αναγνώρισής τους σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τα εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά την άσκηση της εν λόγω εποπτείας
 
19. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/1691 , όπως τροποποιείται και ισχύει. 
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1691 της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις τήρησης αρχείων από τις επιχειρήσεις στη βιολογική παραγωγή
 
20. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/1697 , όπως τροποποιείται και ισχύει. 
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1697 της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κριτήρια για την αναγνώριση των αρχών ελέγχου και των φορέων ελέγχου που είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια ελέγχων στα βιολογικά προϊόντα σε τρίτες χώρες, και για την ανάκληση της αναγνώρισής τους
 
21. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/1698 , όπως τροποποιείται και ισχύει. 
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1698 της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2021 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με διαδικαστικές απαιτήσεις για την αναγνώριση των αρχών ελέγχου και των φορέων ελέγχου που είναι αρμόδιοι να διενεργούν ελέγχους σε επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων που έχουν λάβει πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής και σε βιολογικά προϊόντα σε τρίτες χώρες, καθώς και με κανόνες για την εποπτεία τους και τους ελέγχους και τις λοιπές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν οι εν λόγω αρχές ελέγχου και φορείς ελέγχου
 
22. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/2304 , όπως τροποποιείται και ισχύει. 
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2304 της Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2021 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με κανόνες για την έκδοση συμπληρωματικών πιστοποιητικών που πιστοποιούν ότι τα βιολογικά ζωικά προϊόντα παράγονται χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών για τον σκοπό της εξαγωγής
 
23. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/2305 , όπως τροποποιείται και ισχύει.
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2305 της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2021 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με κανόνες σχετικά με τις περιπτώσεις στις οποίες και τους όρους υπό τους οποίους τα βιολογικά προϊόντα και τα προϊόντα υπό μετατροπή απαλλάσσονται από επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων για τα εν λόγω προϊόντα, και για την τροποποίηση των κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2019/2123 και (ΕΕ) 2019/2124 της Επιτροπής
 
24. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/2306 , όπως τροποποιείται και ισχύει.
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2306 της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2021 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με κανόνες σχετικά με τους επίσημους ελέγχους σε φορτία βιολογικών προϊόντων και προϊόντων υπό μετατροπή που προορίζονται για εισαγωγή στην Ένωση και σχετικά με το πιστοποιητικό ελέγχου
 
25. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/2307 , όπως τροποποιείται και ισχύει.
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2307 της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2021 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τα έγγραφα και τις κοινοποιήσεις που απαιτούνται για τα βιολογικά και τα υπό μετατροπή προϊόντα που προορίζονται για εισαγωγή στην Ένωση
 
26. Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2008/889 , καταργείται από 01.01.2022 από τον Καν (ΕΕ) 2018/848. 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων
 
27. Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2007/834 , καταργείται από 01.01.2022 από τον Καν (ΕΕ) 2018/848.
Κανονiσμος (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλiου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91
 
28. Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2008/1235 , καταργείται από 01.01.2022 από τον Καν (ΕΕ) 2018/848.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες
 
29. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/977  της Επιτροπής όπως τροποποιείται και ισχύει.
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/977 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2020, για παρέκκλιση από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 889/2008 και (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 όσον αφορά τους ελέγχους για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων λόγω της πανδημίας COVID-19
 
 
Εθνική Νομοθεσία
 
Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (EE L 189 της 20.7.2007, σ. 1) και των Κανονισμών 889/2008 (EE L 250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (EE L 334 της 12.12.2008, σ.25) της Επιτροπής, σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σου αρέσει το organiclife.gr ;
Θα το εκτιμούσαμε εάν μας το έδειχνες με ένα LIKE…

 
 
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.